Ordenança 13 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic, amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues

Darrera actualització: 16.02.2015 | 10:34