Ple municipal el proper dilluns 27 d'abril

Dijous, 23 d'abril de 2020 a les 00:00

L'alcalde ha convocat el ple, en sessió ordinària, el dilluns dia 27 d'abril a les 20:30h, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de les actes de sessions anteriors.
 2. Donar compte de les resolucions.
 3. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost.
 4. Aprovació de l’inici de l'expedient per a la contractació de les obres de construcció de la nova xarxa d’abastament d’aigua a disseminats de Tavèrnoles -sector el Raurell-.
 5. Aprovació de l’expedient de contractació i del Plec de clàusules administratives particulars per a l’execució de les obres de construcció de la nova xarxa d’abastament d’aigua a disseminats de Tavèrnoles -sector el Raurell-.
 6. Adjudicació del contracte d’obres per l’execució del projecte de re-urbanització del carrer del Call.
 7. Donar compte de la liquidació del pressupost de la Corporació de l’exercici 2019.
 8. Aprovació de l’increment dels conceptes retributius del personal al servei de l’administració i dels membres de la Corporació.
 9. Aprovació de l’actualització del conveni-tipus sobre l’assumpció de la gestió informatitzada del padró d’habitants dels ens locals (AGIPH).
 10. Aprovació del conveni-tipus sobre l'assumpció de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats dels ens locals (AGINEEL) per la Diputació de Barcelona.
 11. Aprovació de la pròrroga del contracte de contracte de gestió del servei de subministrament d’aigua potable.
 12. Aprovació del Compte Gestió recaptatòria de l'ORGT-exercici 2019 -.
 13. Aprovació del conveni tipus pel finançament de l’actuació “Nova xarxa d’abastament d’aigua a disseminats de Tavèrnoles -sector el Raurell-”.
 14. Mocions, precs i preguntes.

D’acord amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID19 amb les posteriors pròrrogues i de conformitat amb l'apartat 3 de l'article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la present sessió es celebrarà per videoconferència d'acord amb les instruccions tècniques trameses per l’alcalde a tots els regidors de l’Ajuntament.

El ple podrà seguir-se en directe des de https://youtu.be/qQZAXuxtN4k

Darrera actualització: 26.04.2020 | 16:50