L’Ajuntament de Tavèrnoles rep de la Diputació de Barcelona el document DIES relatiu a la urbanització Fussimanya

Dilluns, 19 de juliol de 2021

El document DIES és l’Estudi d’alternatives pel desenvolupament de la urbanització Fussimanya que analitza de manera detallada els antecedents, l’estat actual de la urbanització i determina les possibles estratègies d’adequació per tal d’assolir la seva regularització

La urbanització Fussimanya, ubicada a l’extrem septentrional del municipi de Tavèrnoles, se situa a la ribera del Ter sobre terrenys de topografia abrupta i envoltada per l’Espai natural Guilleries-Savassona. Actualment, la urbanització té una superfície de 209.832 m²  i està formada per 88 parcel·les residencials, un restaurant i una fàbrica d’embotits. EL POUM de 2015 classifica aquest àmbit com a sòl urbà no consolidat i delimita pel seu desenvolupament el PAU 1 on s’estableix la reparcel·lació per compensació bàsica com a sistema d’actuació.

Fussimanya és fruit d’un procés d’urbanització iniciat a la dècada dels anys 70 al marge de cap instrument de planejament i de gestió urbanística en sòls d’origen rústic destinats a la venda, en un primer moment,  de primeres residències  i posteriorment a segones residències. D’aquest procés d’implantació irregular en el territori avui se’n deriven les principals dèficits i problemàtiques. Així doncs, l’objecte d’aquest estudi és cercar fórmules que permetin completar la urbanització i els serveis bàsics que resten pendents per tal d’assolir la regularització d’aquest teixit residencial de baixa densitat.

En primer lloc, s’ha elaborat un anàlisi i diagnosi dels principals aspectes amb incidència en aquets àmbit: el planejament urbanístic i territorial, la realitat socioeconòmica, l’estat i cobertura dels serveis,  l’estructura de la propietat, la situació jurídica de les finques i l’anàlisi mediambiental i dels riscos naturals i tecnològics potencials.

La segona fase del treball planteja tres possibles estratègies a implementar: les dos primeres amb l’objectiu comú de completar el desenvolupament de l’àmbit fins que les parcel·les assoleixin la condició de solar, i una tercera alternativa que es decantaria per la desclassificació, propòsit oposat a les estratègies anteriors. Per últim, el document estableix una comparativa d’aquestes alternatives que permet valorar els avantatges i inconvenients de cadascuna d’elles.

Durant els treballs d’anàlisi i de diagnosi s’ha comptat amb la participació activa de membres del Consell Rector de la Junta de Compensació de Fussimanya, essent també presents a la sessió de retorn on els tècnics redactors van exposar les diferents conclusions.

L’Ajuntament de Tavèrnoles ha lliurat còpia dels documents finals al Consell Rector per tal que puguin fer-los extensius a la totalitat dels veïns que conformen la Junta de Compensació i d’aquesta manera puguin valorar quina de les tres possibles estratègies és la més beneficiosa pels seus interessos.

Darrera actualització: 19.07.2021 | 12:36