L’Ajuntament de Tavèrnoles rep de la Diputació de Barcelona el document DIES relatiu a la urbanització Fussimanya

Dilluns, 19 de juliol de 2021 a les 00:00

El document DIES és l’Estudi d’alternatives pel desenvolupament de la urbanització Fussimanya que analitza de manera detallada els antecedents, l’estat actual de la urbanització i determina les possibles estratègies d’adequació per tal d’assolir la seva regularització

La urbanització Fussimanya, ubicada a l’extrem septentrional del municipi de Tavèrnoles, se situa a la ribera del Ter sobre terrenys de topografia abrupta i envoltada per l’Espai natural Guilleries-Savassona. Actualment, la urbanització té una superfície de 209.832 m²  i està formada per 88 parcel·les residencials, un restaurant i una fàbrica d’embotits. EL POUM de 2015 classifica aquest àmbit com a sòl urbà no consolidat i delimita pel seu desenvolupament el PAU 1 on s’estableix la reparcel·lació per compensació bàsica com a sistema d’actuació.

Fussimanya és fruit d’un procés d’urbanització iniciat a la dècada dels anys 70 al marge de cap instrument de planejament i de gestió urbanística en sòls d’origen rústic destinats a la venda, en un primer moment,  de primeres residències  i posteriorment a segones residències. D’aquest procés d’implantació irregular en el territori avui se’n deriven les principals dèficits i problemàtiques. Així doncs, l’objecte d’aquest estudi és cercar fórmules que permetin completar la urbanització i els serveis bàsics que resten pendents per tal d’assolir la regularització d’aquest teixit residencial de baixa densitat.

En primer lloc, s’ha elaborat un anàlisi i diagnosi dels principals aspectes amb incidència en aquets àmbit: el planejament urbanístic i territorial, la realitat socioeconòmica, l’estat i cobertura dels serveis,  l’estructura de la propietat, la situació jurídica de les finques i l’anàlisi mediambiental i dels riscos naturals i tecnològics potencials.

La segona fase del treball planteja tres possibles estratègies a implementar: les dos primeres amb l’objectiu comú de completar el desenvolupament de l’àmbit fins que les parcel·les assoleixin la condició de solar, i una tercera alternativa que es decantaria per la desclassificació, propòsit oposat a les estratègies anteriors. Per últim, el document estableix una comparativa d’aquestes alternatives que permet valorar els avantatges i inconvenients de cadascuna d’elles.

Durant els treballs d’anàlisi i de diagnosi s’ha comptat amb la participació activa de membres del Consell Rector de la Junta de Compensació de Fussimanya, essent també presents a la sessió de retorn on els tècnics redactors van exposar les diferents conclusions.

L’Ajuntament de Tavèrnoles ha lliurat còpia dels documents finals al Consell Rector per tal que puguin fer-los extensius a la totalitat dels veïns que conformen la Junta de Compensació i d’aquesta manera puguin valorar quina de les tres possibles estratègies és la més beneficiosa pels seus interessos.

Darrera actualització: 19.07.2021 | 12:36