Pressupost municipal 2013

El pressupost municipal per a l'exercici del 2013 va ser aprovat durant el ple ordinari del mes de desembre amb els vots favorables dels grups de CiU i ERC, i els vots en contra del grup de TAV. 

El pressupost de l'Ajuntament de Tavèrnoles per al 2013 ascendeix a 371.064,72 € una reducció respecte el del 2012 deguda en gran part a la disminució de les partides corresponents a inversions, però que ha mantingut els mateixos nivells pel que fa al pressupost ordinari.

Als documents de la dreta de la pàgina podeu consultar l'estat d'execució del pressupost municipal.

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol 1.- Impostos directes .............................103.900,00€

Capítol 2.- Impostos indirectes ..............................2.000,00€

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos ....................42.100,00€

Capítol 4.- Transferències corrents ..................127.925,04€

Capítol 5.- Ingressos patrimonials ...........................961,91€

Capítol 6.- Alienació d'inversions reals .............................0€

Capítol 7.- Transferències de capital ..................94.177,77€

Capítol 8.- Variació d'actius financers .........................0,00€

Capítol 9.- Variació de passius financers ....................0,00€

TOTAL INGRESSOS........................................371.064,72€


ESTAT DE DESPESES

Capítol 1.- Despeses de personal ................................103.940,00€

Capítol 2.- Despeses de béns corrents i serveis .........115.930,00€

Capítol 3.- Despeses financeres .........................................300,00€

Capítol 4.- Transferències corrents ...............................29.026,28€

Capítol 6.- Inversions reals ..........................................116.677,77€

Capítol 7.- Transferències de capital ......................................0,00€

Capítol 8.- Actius financers ....................................................0,00€

Capítol 9.- Passius financers ..........................................5.190,67€

TOTAL DESPESES....................................................371.064,72€


Darrera actualització: 26.01.2017 | 11:29