Resolucions Alcaldia 2016

001/2016 08/01/2016 Aprovació d’informe de vigilància i control sanitari dels establiments alimentaris i requeriment als titulars d’esmena de les deficiències detectades
002/2016 15/01/2016 Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona en el marc del Programa Complementari de Garantia de la suficiència financera local i de suport a la prestació de Serveis socials
003/2016 19/01/2016 Designació d’espais per a la col·locació de propaganda electoral i per a la realització d’actes de campanya per a les Eleccions Agràries 2016
004/2016 22/01/2016 Contracte menor de serveis de prevenció de riscos laborals
005/2016 22/01/2015 Aprovació autorització devolució garantia definitiva obres Centre Cívic
006/2016 05/02/2016 Llicència urbanística 1/2016, per a la realització d’obres consistents en desviar desaigua a la part posterior de la parcel·la i connectar-la al nou col·lector, al carrer Pirineu núm. 9
007/2016 05/02/2016 Llicència urbanística 2/2016, per a la realització d’obres consistents en la reparació de la tanca del carrer, al carrer del Mig núm. 9
008/2016 12/02/2016 Llicència urbanística 32/2015, per a la realització d’obres consistents en ampliació d’habitatge unifamiliar al carrer Pirineu núm. 1
009/2016 12/02/2016 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres de la franja de protecció de Fussimanya
010/2016 19/02/2016 Requeriment de documentació i aprovació de la taxa per l’emissió d’informe veterinari en relació a l’activitat bovina en règim extensiu a la finca de Masgrau
011/2016 19/02/2016 Requeriment de documentació i aprovació de la taxa per l’emissió d’informe veterinari en relació a l’activitat bovina en règim extensiu a la finca el Puig de Masgrau
012/2016 01/02/2016 Aprovació de factures del mes de gener, ordenar pagament i reconeixement d’ingressos
013/2016 23/02/2016 Llicència urbanística 3/2016, per a la realització d’obres consistents en la pavimentació del terra de la cabanya i canviar teules a El Pou
014/2016 23/02/2016 Llicència urbanística 4/2016, per a la realització d’obres consistents en reparar el vàter i desaigües al Mas Crosas
015/2016 25/02/2016 Baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants exp. 154/2015
016/2016 01/03/2016 Aprovació de factures del mes de febrer, ordenar pagament i reconeixement d’ingressos
017/2016 04/03/2016 Aprovació d’adhesió a la 3a pròrroga del contracte marc de subministrament d’energia elèctrica
018/2016 04/03/2016 Convocatòria de ple ordinari pel dia 14 de març de 2016
019/2016 19/03/2016 Cessió del Centre Cívic a l’Associació de cunicultors d’Osona, per a jornada tècnic el dia 11 de març de 2016
020/2016 07/03/2016 Autorització de pas de la 25a Pedalada popular BTT Cases Noves, el 24 d’abril de 2016
021/2016 07/03/2016 Cessió d’equip de música al Club Natació Vic – ETB, el dia 10 d’abril de 016, per XV Duatló ciutat de Vic
022/2016 14/03/2016 Aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015
023/2016 14/03/2015 Llicència urbanística 4/2016, per a la realització d’obres consistents en la reparació de teula de pissarra al garatge, a El Boix, urbanització Fussimanya
024/2016 14/03/2016 Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona per al desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants
025/2016 14/03/2016 Devolució d’aval de les obres de Reasfaltat de la zona del Roquet i del camí fins a Les Masies de Roda, instal·lació de canonada i pou de bombament
026/2016 14/03/2016 Canvi de titular de dret funerari del cementiri municipal
027/2016 15/03/2016 Denegació canvi de titular de llicència d’activitats per manca d’objecte
028/2016 17/03/2016 Canvi de titular de dret funerari del cementiri municipal
029/2016 21/03/2016 Aprovació de certificació d’obres núm. 1 de la franja de protecció de Fussimanya
030/2016 22/03/2016 Llicència urbanística 5/2016, per a la realització d’obres consistents en revestir la façana de gres, a La Boixeda, urbanització Fussimanya
031/2016 22/03/2016 Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona per al finançament de l’àmbit de benestar social
032/2016 22/03/2016 Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona per al desenvolupament de polítiques culturals en municipis de menys de 5.000 habitants
033/2016 01/04/2016 Sol·licitud d’adhesió al Pla agrupat de formació continuada de la Diputació de Barcelona per a l’any 2016
034/2016 31/03/2016 Aprovació de factures, ordenació de pagaments i reconeixement d’ingressos del mes de març de 2016
035/2016 04/04/2016 Atorgament de targeta d’apartament individual per a persones amb disminució, modalitat titular no conductor
036/2016 05/04/2016 Sol·licitud d’aplicació de coeficient d’actualització de valors cadastrals per a l’exercici 2017
037/2016 08/04/2016 Cessió de la Sala de Plens el dia 9 d’abril, per a trobada de pessebristes de Tavèrnoles
038/2016 08/04/2016 Cessió del Centre Cívic a l’Associació de Cunicultors d’Osona el dia 8 d’abril de 2016 per a la celebració d’assemblea extraordinària de l’entitat
039/2016 12/04/2016 Llicència urbanística 6/2016, per a la realització d’obres consistents en la construcció de 6 arquetes per a passar fibra òptica a diversos carrers del nucli de Tavèrnoles
040/2016 12/04/2016 Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona per a equips de digitalització i emmagatzematge
041/2016 14/04/2016 Aprovació de canvi de numeració i coexistència de dues referències de numeració al gestor d’expedients
042/2016 15/04/2016 Convocatòria de sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament el dia 25 d’abril de 2016
043/2016 18/04/2016 Autorització per a la realització de l’activitat de circulació de vehicles 4x4 per pistes i camins que travessen el municipi
044/2016 18/04/2016 Autorització per a la realització d’activitat a Sant Feliuet i cessió del camp de futbol (2-3 de maig), Universitat de Vic
045/2016 18/04/2016 Autorització per venda ambulant de roses el dia 23 d’abril de 2016 a la Placeta
046/2016 21/04/2016 Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona en el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social
047/2016 22/04/2015 Llicència urbanística 8/2016, per a la realització d’obres consistents en l’ampliació d’habitatge unifamiliar, al camí del Pi al Roura
048/2016 22/04/2016 Llicència urbanística 9/2016, per a la realització d’obres consistents en la reparació de la piscina, al carrer Pirineu núm. 20
049/2016 22/04/2016 Aprovació de certificació d’obres núm. 2 de la franja de protecció de Fussimanya
050/2016 25/04/2016 Llicència urbanística 10/2016, per a la realització d’obres consistents en canvi de mobiliari de la cuina, a Can Santa, urbanització Fussimanya
051/2016 25/04/2016 Contractació de personal laboral temporal a temps parcial, modalitat d’obra o servei determinat, peó de la brigada de manteniment
052/2016 29/04/2016 Aprovació de contracte menor de serveis Genesis (gestor d’expedients)
053/2016 02/05/2016 Aprovació de factures, ordenació de pagaments i reconeixement d’ingressos del mes d’abril de 2016
054/2016 06/05/2016 Determinació de llocs i espais per a propaganda electoral i actes de campanya
055/2016 09/05/2016 Concessió de dret funerari del cementiri municipal
056/2016 12/05/2016 Llicència urbanística 11/2016, per a la realització d’obres consistents en posar porta exterior jardí, a Can Santa, urbanització Fussimanya
057/2016 13/05/2016 Adjudicació de contracte menor de subministrament, instal·lació i posada en servei d’un sistema de control d’accessos al tancat de residus municipal
058/2016 23/05/2016 Convocatòria de Ple extraordinari
059/2016 24/05/2016 Llicència urbanística 07/2016, per a la realització d’obres consistents en la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat, al carrer Roureda núm. 4
060/2016 24/05/2016 Llicència urbanística 12/2016, per a la realització d’obres consistents la reparació del mur d’entrada a la casa, a Can Mon
061/2016 24/05/2016 Llicència urbanística 13/2016, per a la realització d’obres consistents en ampliació d’un cobert, al Mas de Casanovas de Serrabou, zona del Roquet
062/2016 24/05/2016 Llicència urbanística 14/2016, per a la realització d’obres consistents en la reparació del camí del Verdaguer
063/2016 26/05/2016 Llicència urbanística 15/2016, per a la realització d’obres consistents en la reparació del camí dels Munts
064/2016 26/05/2016 Autorització de caminada popular el dia 29 de maig
065/2016 26/05/2016 Cessió d’escenari petit de fusta el dia 17 de juliol de 2016 (Escola bressol de Folgueroles)
066/2016 26/05/2016 Cessió del camp de futbol i zona de pícnic per a festa d’aniversari el 5 de juny de 2016
067/2016 26/05/2016 Cessió de pista de bàsquet el 29 de maig de 2016, per a festa de final de curs basquet de Vic
068/2016 27/05/2016 Resolució de contracte administratiu d’obres amb GEST FORESTAL SCCL, de la Franja de protecció de Fussimanya
069/2016 27/05/2016 Adjudicació de contracte menor d’obres dels treballs de desbrossada, estassada i abatiment d’arbres petits en el sector C de la franja perimetral de Fussimanya
070/2016 30/05/2016 Subvenció directe a la Fundació esclerosi múltiple (mulla’t per l’esclerosi)
071/2016 31/05/2016 Aprovació de factures, ordenació de pagaments i reconeixement d’ingressos del mes d maig de 2016
072/2016 13/06/2016 Autorització per IV Triatló d’Osona el dia 17 de juliol de 2016
073/2016 13/06/2016 Cessió d’equip de música al Club Natació Vic –ETB el dia 16 i 17 de juliol de 2016 (IV Triatló d’Osona)
074/2016 13/06/2016 Llicència urbanística 16/2016, per a la realització d’obres consistents en enderroc d’envà interior d’una quadra al Mas El Banús
075/2016 13/06/2016 Devolució de fiança de runes expedient X201600097
076/2016 20/06/2016 Convocatòria de Ple ordinari
77/2016 23/06/2016 Llicència urbanística 18/2016, per a la realització d’obres consistents en l’arranjament del jardí, a El Crous, urbanització Fussimanya
78/2016 23/06/2016 Llicència urbanística 17/2016, per a la realització d’obres consistents en la reforma interior de cobert agrícola per a vedells d’engreix, a la finca La Garriga
79/2016 29/06/2016 Autorització de pas pel municipi de la IV bike experience, el dia 9 de juliol de 2016
80/2016 30/06/2016 Aprovació de factures del mes de juny, ordenar pagaments i reconeixement d’ingressos
81/2016 18/07/2016 Formació del Compte General de la corporació de l’exercici 2015 i convocatòria de la Comissió Especial de Comptes
82/2016 18/07/2016 Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona “Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica
83/2016 18/07/2016 Llicència urbanística 19/2016, per a la realització d’obres consistents en el condicionament del jardí, a El Cau de l’Àliga, urbanització Fussimanya
84/2016 22/07/2016 Llicència urbanística 20/2016, per a la realització d’obres consistents en la construcció d’una piscina, al carrer sense nom, front carrer Pirineu 1
85/2016 29/07/2016 Formulació de sol·licitud de subvenció de la línia per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del POUSC 2016-2017
86/2016 29/07/2016 Nomenament d’Alcalde accidental entre els dies 14 i 28 d’agost de 2016
87/2016 01/08/2016 Aprovació de factures del mes de juliol, ordenar pagaments i reconeixement d’ingressos
88/2016 29/08/2016 Cessió en préstec de 20 cadires i 5 taules el dia 3 de setembre
89/2016 30/08/2016 Cessió temporal del camp de futbol el dia 24 de setembre de 2016
90/2016 02/09/2016 Aprovació de factures del mes d’agost, ordenar pagaments i reconeixement d’ingressos
91/2016 02/09/2016 Cessió temporal del camp de futbol el dia 3 de setembre de 2016
92/2016 02/09/2016 Aprovació de modificació 3/2016 del vigent pressupost municipal, per majors ingressos
93/2016 02/09/2016 Aprovació de certificació d’obres núm. 3 i última de la Franja de Fussimanya (GEST FORESTAL SCCL)
94/2016 05/09/2016 Aprovació conveni servei de lectura mitjançant bibliobús
95/2016 06/09/2016 Aprovació del projecte de dinamització, cohesió i emancipació juvenil i sol·licitud de subvenció per al seu finançament
96/2016 07/09/2016 Cessió de la sala d’ordinadors del centre cívic el dia 9 de setembre de 2016
97/2016 12/09/2016 Autorització per a la realització de l’activitat “XXXIIIa mitja marató, XXa cursa de 10kms i 1a cursa de 5 km al seu pas pel municipi de Tavèrnoles
98/2016 13/09/2016 Llicència urbanística 21/2016, per a la realització d’obres consistents en la reparació de bany, cuina, instal·lacions i bassa exterior, a El Castell de Savassona
99/2016 13/09/2016 Llicència urbanística 22/2016, per a la realització d’obres consistents en la reparació de bany, cuina, instal·lacions i bassa exterior, a Can Tanyà
100/2016 14/09/2016 Llicència urbanística 23/2016, per a la realització d’obres consistents en posar llambordes a la zona de la porta del garatge, al carrer Savassona núm. 4
101/2016 16/09/2016 Cessió temporal del camp de futbol el dia 17 de setembre de 2016
102/2016 16/09/2016 Certificat d’aprofitament urbanístic de la finca Els Singles
103/2016 16/09/2016 Certificat urbanístic de legalitat i antiguitat de la finca Casa Patronilla, urbanització Fussimanya
104/2016 19/09/2016 Convocatòria Ple ordinari el dia 26 de setembre de 2016
105/2016 20/09/2016 MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
106/2016 19/09/2016 SESSIO SALA TIC A JOAN PAREJA PER ASSEMBLEA GENERAL DE CAÇADORS EL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2016
107/2016 20/09/2016 DELEGACIO DE L'ALCALDE A UN REGIDOR PER REALITZAR UN CASAMENT
108/2016 22/09/2016 CESSIO CAMP DE FUTOBOL A DAVID BOIXEDA PER ACTIVITAT DE PLAY BUBLLE FOOTBALL EL DIA 24 DE SETEMBRE
109/2016 23/09/2016 CONCESSIO LLIC OBRES 24_2016. CONSTRUCCIÓ D'UN MUR DE ROCALLA I RENOVACIÓ DEL MOBILIARI DE LA CUINA A DANI CROUS A LA CASA NEREIDES, URBANITZACIÓ DE FUSSIMANYA.
110/2016 26/09/2016 EMISSIÓ D'UN CERTIFICAT D'INUTILITAT D'UNA PISCINA A LA FINCA DEL C/ DE BAIX, 6,
111/2016 28/09/2016 CESSIO CAMP DE FUTBOL A DAVID BOIXEDA PER ACTIVITAT DE PLAY BUBLLE FOOTBALL EL DIA 1 D'OCTUBRE
112/2016 30/09/2016 SOL·LICITUD DE PRORROGA DEL CONVENIA DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT, EL CONSELL COMARCAL I L'ASSOCIACIÓ PER LA DEFENSA DELS ANIMALS D'OSONA, PER LA RECOLLIDA I ACOLLIDA DELS ANIMALS PERDUTS O ABANDONATS.
113/2016 04/10/2016 ACCEPTACIÓ DEL RECURS MATERIAL DE LA DIPUTACIÓ CONSISTENT EN LA PROPIETAT D'UNA BICICLETA ELÈCTRICA
114/2016 03/10/2016 ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A L’ARRANJAMENT DE CAMINS D’ÚS PÚBLIC EN EL MUNICIPI DE TAVÈRNOLES, ANUALITAT 2016
115/2016 06/10/2016 APROVACIO INGRESSOS I DESPESES MES DE SETEMBRE 2016
116/2016 07/10/2016 APROVACIÓ ADHESIO PROTOCOL GENERAL DE COL.LABORACIO AMB ELS ENS LOCALS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA PER ESTABLIR LES LÍNIES GENERALS I LES OBLIGACIONS QUE REGULARAN EL SERVEI DE PRÉSTEC, DE MATERIAL ESPORTIU I RECREATU D’ESPORTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
117/2016 11/10/2016 RETORN AVAL OBRES C/ MONTSENY 11102016
118/2016 11/10/2016 LLIC OBRES 25_2016 AMPLIACIÓ PLANTA BAIXA EXISTENT PER GARATGE
119/2016 11/10/2016 SUBV DIRECTE OSONA CONTRA EL CANCER
120/2016 18/10/2016 LLOC OBRES 27_2016. REFORMA PATIS I COBERTS FINCA SERRAT DEL BANÚS
121/2016 18/10/2016 LLIC OBRES 28_2016 PORTA EXTERIOR CORRADERA FINCA LA CALMA – URB. FUSSIMANYA
122/2016 19/10/2016 CESSIO CAMP BOIXEDA DAVID
123/2016 20/10/2016 PRESTEC MATERIAL PRAT SILVIA
124/2016 24/10/2016 MODIF PRESSUPOST MAJORS INGESSOS FRANJA CONTRA INCENDIS FUSSIMANYA
125/2016 21/10/2016 CONT MENOR OBRES SECTOR C FRANJA FUSSIMANYA
126/2016 25/10/2016 LLIC OBRES 29_2016 MODIFICAR TRAÇAT CAMÍ QUE TRAVESSA EL CAMP DE TANYA
127/2016 07/11/2016 CANVI TITULAR NINXOL 33
128/2016 31/10/2016 CONV PLE EXTRAORDINARI
129/2016 07/11/2016 APROVACIO INGRESSOS I DESPESES MES D'OCTUBRE
130/2016 07/11/2016 AJUT PREMIS Mª ANGELS VILADOMAT
131/2016 10/11/2016 COL.LABORACIO ASSOCIACIO PESSEBRISTES TAVERNOLES
132/2016 08/11/2016 LLIC OBRES 31_2016 REFORÇ ESTRUCTURAL COBERT EXISTENT I PAVIMENTACIO FINCA CASA L’ESTALADA – URB. FUSSIMANYA
133/2016 08/11/2016 APROV MEMORIA VALORADA REASFALTAT CARRER PLA DE LES BALLADES
134/2016 09/11/2016 CESSIO CAMP FUTBOL BOIXEDA DAVID
135/2016 10/11/2016 DRET PAS CONCENTRACIO COTXES CLASSICS EL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2016
136/2016 11/11/2016 CESSIO LOCAL INSOLAFRICA EL DIA 9 DE GENER DE 2017
137/2016 17/11/2016 CESSIO LOCAL VILA JORDI DIA 15 DE DESEMBRE DE 2016
138/2016 17/11/2016 AUTORITZACIÓ PER DEIXAR "EL REFUGI" ELS DIJOUS A LA TARDA, PER UN PERÍODE DE 5 MESOS.
139/2016 18/11/2016 APROVACIÓ DE L'INFORME DE VIGILÀNCIA I CONTROL SANITARI DE LES PISCINES D'ÚS PÚBLIC I REQUERIMENT AL TITULAR D'ESMENA DE LES DEFICIÈNCIES DETECTADES
140/2016 21/11/2016 INCICIAR EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER RECONEIXER LES LESIONS DE LA SRA. DOLORS CRIVILLERS, PATIDES COM A CONSEQÜÈNCIA DEL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS PÚBLICS I INDEMNITZAR SI PROCEDEIX.
141/2016 23/11/2016 INICIAR EXPEDIENT DE BAIXA D'OFICI DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS DE GUSTAVO AVENI.
142/2016 29/11/2016 APROVACIO DE L'ESTAT DE COMPTES DEL CÀNON A LIQUIDAR PER L'EMPRESA CASSA DE L'ANUALITAT 2014 I 2015
143/2016 01/12/2016 CONCESSIO DE LA LLICÈNCIA D'OBRES 32_2016, PER ARRANJAMENT DE LA TEULADA DE CAL MASOVER DEL BANUS, SOL·LICITADA PER CARLES BANUS.
144/2016 01/12/2016 CONCESSIO DE LA LLICÈNCIA D'OBRES 33_2016, PER ARRANJAMENT DEL CAMÍ DEL BANUS, SOL·LICITADA PER CARLES BANUS.
145/2016 01/12/2016 ACCEPTACIO DE LA SUBVENVCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER "PROGRAMA COMPLENTARI SUPORT INVERSIO LOCAL".
146/2016 02/12/2016 APROVACIÓ INICIAL DELS PROJECTES D'ESTATUTS I LES BASES D'ACTUACIÓ EN BASE A LA JUNTA DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ PER LA URBANITZACIÓ DEL PAU Nº 1 DEL MUNICIPI DE TAVÈRNOLES
147/2016 05/12/2016 APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL DEL MUNICIPI DE TAVÈRNOLES PER A L'ANY 2017
148/2016 12/12/2016 AUTORITZACIÓ PER L'ACTIVITAT "7A EDICIÓ DE LA MARXA CICLOTURISTA AMER-ST. MARTÍ SACALM" AL SEU PAS PEL MUNICIPI DE TAVÈRNOLES EL DIA 26 DE MARÇ DE 2017
149/2016 12/12/2016 APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ PER MAJORS INGRESSOS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL. EXP 6/2016.
150/2016 12/12/2016 ADJUDICAIÓ DEL CONTRACTE MENOR D'OBRES DE REASFALTAT DEL CARRER PLA DE LES BALLADES I CARRER SAVASSONA.
151/2016 14/12/2016 PRESTEC 20 CADIRES A GALLEGO GREGORI EL DIA 31 DE DESEMBRE DE 2016 PER CELEBRACIO DE FESTA FAMILIAR
152/2016 14/12/2016 CONVOCATORIA DE PLE ORDINARI DESEMBRE 2016
153/2016 15/12/2016 APROVACIÓ DE FACTURES DEL MES DE NOVEMBRE, ORDENAR PAGAMENTS I RECONÈIXER INGRESSOS
154/2016 15/12/2016 ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA CONSISTENT EN EL RECURS TÈCNIC “PROJECTE TÈCNIC DE SENYALITZACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS DEL MUNICIPI DE TAVÈRNOLES”
155/2016 21/12/2016 CESSIÓ D’ÚS DE 7 CADIRES EL DIA 24 DE DESEMBRE DE 2016
156/2016 23/12/2016 ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR D’OBRES D’ADEQUACIÓ DE L’ALIMENTACIÓ DEL DIPÒSIT D’AIGUA POTABLE DE FUSSIMANYA
157/2016 30/12/2016 APROVACIÓ DE FACTURES DEL MES DE DESEMBRE, ORDENAR PAGAMENTS I RECONÈIXER INGRESSOS
158/2016 30/12/2016 APROVACIÓ DE FACTURES PENDENTS DE PAGAMENT AMB CÀRREC AL PRESSUPOST 2016

 

Darrera actualització: 3.01.2024 | 10:25