Resolucions alcaldia 2017

01/2017 09/01/2017 AUTORITZACIÓ D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, CARRER PIRINEU 9, EL DIA 3 DE GENER DE 2017
02/2017 19/01/2017 LLIC OBRES 01_2017 ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE TANYÀ AL MOLÍ DEL REGUER
03/2017 30/01/2017 CESSIÓ D’ÚS D’UNA SALA DEL CENTRE CÍVIC, UNA TAULA I 25 CADIRES, EL 9 DE FEBRER DE 2017, PER REUNIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE CUNICULTORS D’OSONA
04/2017 30/01/2017 APROVACIÓ DE L’ESTAT DE COMPTES I DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI A LIQUIDAR PER L’EMPRESA CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI
05/2017 30/01/2017 SOL·LICITUD DE SUBVENICIÓ PER A COFINANÇAR LES DESPESES ESTRAORDINÀRIES PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES O D’ACTUACIONS D’URGÈNCIA EQUIVALENTS DESTINADES A RESOLDRE DE MANERA IMMEDIATA PROBLEMES DE POTABILITAT O MANCANÇA D’AIGUA A LA URBANITZACIÓ DE FUSSIMANYA
06/2017 01/02/2017 CESSIÓ D’ÚS D’UNA SALA DEL CENTRE CÍVIL, EL DIA 2 DE FEBRER DE 2017, PER REUNIÓ DE PARES
07/2017 01/02/2017 LLIC OBRES 02_2017 CONSTRUCCIÓ DE BASSA D’AIGUA I PAVIMENT, A CAN MASSANTS
08/2017 01/02/2017 LLIC OBRES 03_2017 LEGALITZACIÓ DE PISCINA I DIPÒSIT, AL CARRER PIRINEU 11
09/2017 01/02/2017 LLIC OBRES 04_2017 ARRANJAMENT DE CAMÍ, AL MAS CASANOVA DE LA GARRIGA
10/2017 01/02/2017 LLIC OBRES 05_2017 ARREGLAR GARATGE, WC I MUR, AL CARRER DEL MIG 3
11/2017 06/02/2017 ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
12/20176 07/02/2017 LLIC PRIMERA OCUPACIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT CARRER PIRINEU 20
13/2017 07/02/2017 DEVOLUCIÓ AVAL DE RUNES, LLIC OBRES 08/2014
14/2017 07/02/2017 APROVACIÓ DE BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL, LABORAL FIX, D’OPERARI DE SERVEIS, MODALITAT CONTRACTE DE RELLEU
15/2017 09/02/2017 REVOCACIÓ DE SUBVENCIÓ PER A ARRANJAMENT DE CAMINS D’ÚS PÚBLIC
16/2017 10/02/2017 AMPLIACIÓ INDIVIDUAL DEL TERMINI D’INFORMACIÓ PÚBLICA EN L’EXPEDIENT D’APROVACIÓ DELS ESTATUTS I LES BASES DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PAU 1 FUSSIMANYA
17/2017 16/02/2017 ATORGAMENT DE SUBVENCIONS “BEQUES ESPORTIVES 2016”
18/2017 16/02/2017 CESSIÓ D’ÚS DE 5 CADIRES EL DIA 18 DE FEBRER DE 2017
19/2017 17/02/2017 DEVOLUCIÓ AVAL CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL POUM
20/2017 20/02/2017 CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI, COLUMBARI NÚM. 1 DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
21/2017 20/02/2017 CONTRACTACIÓ PERSONAL LABORAL A TEMPS PARCIAL, AUX ADM (PLANS D’OCUPACIÓ 2017)
22/2017 20/02/2017 APROVACIÓ DE FACTURES DEL MES DE GENER, ORDENAR PAGAMENTS I RECONÈIXER INGRESSOS
23/2017 24/02/2017 CESSIÓ D’ÚS DE LA SALA DE PLENS, EL DIA 25 DE MARÇ, PER REUNIÓ DELS PESSEBRISTES DE TAVÈRNOLES
24/2017 28/02/2017 CESSIO D’ÚS DE L’EQUIP DE MÚSICA AL CN VIC-ETB, EL DIA 2 D’ABRIL DE 2017
25/2017 28/02/2017 APROVACIÓ DEL LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL, LABORAL FIX, D’OPERARI DE SERVEIS, MODALITAT CONTRACTE DE RELLEU
26/2017 02/03/2017 CESSIO D’US DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL EL DIA 4 DE MARÇ DE 2017
27/2016 03/03/2017 NOMENAMENT DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL, LABORAL FIX, D’OPERARI DE SERVEIS, MODALITAT CONTRACTE DE RELLEU, I FIXACIÓ DEL CALENDARI DE LES PROVES
28/2017 06/03/2017 APROVACIÓ DEL LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS I EXCLOSOS DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL, LABORAL FIX, D’OPERARI DE SERVEIS, MODALITAT CONTRACTE DE RELLEU
29/2017 06/03/2017 AUTORITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “V TER BIKE EXPERIENCE” AL SEU PAS PEL MUNICIPI EL DIA 17 DE JUNY DE 2017
30/2017 06/03/2017 DEVOLUCIÓ DE TAXA ALS ASPIRANTS DECLARATS EXCLOSOS DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL, LABORAL FIX, D’OPERARI DE SERVEIS, MODALITAT CONTRACTE DE RELLEU
31/2017 06/03/2017 COMUNICACIÓ HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC EL QUINTÀ, URB. FUSSIMANYA
32/2017 07/03/2017 APROVACIÓ DE FACTURES DEL MES DE FEBRER, ORDENAR PAGAMENTS I RECONÈIXER INGRESSOS
33/2017 10/03/2017 APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE REASFALTAT DEL CARRER PLA DE LES BALLADES I SAVASSONA
34/2017 13/03/2017 ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL 2017-2018
35/2017 13/02/2017 ACCEPTACIO SUBVENVCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, FONS DE PRESTACIÓ “DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES EDUCATIVES EN MUNICIPIS DE MENYS DE 5.000 HABITANTS”, FINANÇAMENT DE L’AMBIT DE BENESTAR SOCIAL” I “ACTIVITATS CULTURALS DE LES FESTES MAJORS”
36/2017 14/03/2017 CESSIÓ D’ÚS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL EL DIA 18 DE MARÇ DE 2017
37/2017 14/03/2017 EMISSIÓ DE CERTIFICAT URBANÍSTIC DE L’EXPLOTACIÓ RAMADERA CAN BENERIGUES
38/2017 14/03/2017 LLIC OBRES 06_2017 SUBSTITUCIÓ DE BANYERA I COL·LOCACIÓ DE REIXES DE VENTILACIÓ, AL CARRER MONTSENY 4
39/2017 14/03/2017 LLIC OBRES 07_2017 SUBSTITUCIÓ DE TEULES DE LA COBERTA, COL·LOCANT AÏLLAMENT TÈRMIC I MODIFICACIÓ DE LA BARBACANA DE LA PART DE L’ENTRADA A LA CASA D’EN ROURA
40/2017 14/03/2017 LLIC OBRES 08_2017 SUBSTITUCIÓ DE CORONAMENT DE TANCA EXTERIOR AL CARRER SAVASSONA 4
41/2017 16/03/2017 COMUNICACIÓ DE CANVI NO SUBSTANCIAL I CANVI DE TITULARITAT DE LA LLICÈNCIA D’ACTIVITATS DE LA SOLEIA
42/2017 20/03/2017 ATORGAMENT D’AJUT ECONÒMIC PELS PREMIS LITERARIS MARIA ÀNGLES VILADOMAT
43/2017 22/03/2017 AUTORITZACIÓ PER LA CIRCULACIÓ AMB VEHICLES 4X4 PER PISTES I CAMINS DEL MUNICIPI DE TAVÈRNOLES ELS DIES 3, 10, 17 I 24 D’ABRIL, 1, 8, 15, 22 I 29 DE MAIG, 5, 12, 19 I 26 DE JUNY, 3, 10, 17, 24 I 31 DE JULIOL, 7, 14, 21 I 28 D’AGOST, 4, 11, 18 I 25 DE SETEMBRE, 2, 9, 16, 23 I 30 D’OCTUBRE, 6, 13, 20 I 27 DE NOVEMBRE I 4, 11, 18 I 25 DE DESEMBRE DE 2017.
44/2017 22/03/2017 CONVOCATORIA DE PLE ORDINARI MARÇ 2017
045/2017 24/03/2017 APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016
046/2017 24/03/2017 AUTORITZACIÓ PER ACAMPADA AMB PERNOCTACIÓ NOCTURNA A SAVASSONA ELS DIES 30 I 31 DE MARÇ DE 2017
047/2017 24/03/2017 CONTRACTACIÓ OPERARI DE SERVEIS
048/2017 27/03/2017 APROVACIÓ D’INFORME DE VIGILÀNCIA I CONTROL SANITARI DELS ESTABLIMENTS ALIMENTARIS I REQUERIMENT ALS TITULARS D’ESMENA DE LES DEFICIÈNCIES DETECTADES
049/2017 28/03/2017 REVOCACIÓ DEFINITIVA SUBVENCIO PER ARRANJAMENT DE CAMINS D’ÚS PÚBLIC EN EL MUNICIPI DE TAVÈRNOLES, ANUALITAT 2016 A FAVOR DE LA SRA. DOLORS PASCUAL MAS
050/2017 30/03/2017 AUTORITZACIÓ PER ACTIVITATS ESPORTIVES I ACAMPADA A L’ENTORN NATURAL DE SAVASSONA I AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DEL CAMP DE FUTBOL DEL MUNICIPI ELS DIES 8 I 9 DE MAIG DE 2017.
051/2017 30/03/2017 ASSABENTAT RENÚNCIA LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA REALITZACIÓ DE TANCA DE PARCEL·LA I PAVIMENTACIÓ D’ACCÉS PEATONAL AL CARRER MONTSENY NÚM. 13
052/2017 31/03/2017 APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ESTATUS I LES BASES D’ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PAU 1 FUSSIMANYA
053/2017 03/04/2017 INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE CADUCITAT DE SOL CERTIFICAT SEGRAGACIO PARCELA FINCA EL ROQUET
054/2017 03/04/2017 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS GESTOR D’EXPEDIENTS
055/2017 04/04/2017 EMISSIÓ DE CERTIFICAT D’APROFITAMENT URBANÍSTIC DE LA FINCA “EL QUINTÀ NOU” UBICADA A LA URBANITZACIÓ DE FUSSIMANYA
056/2017 05/04/2017 NOMENAMENT DEL COORDINADOR DE PLANS D’ACTUACIÓ MUNICIPAL
057/2017 05/04/2017 AUTORITZACIÓ PER L’ACTIVITAT “CICLE DE CAMINADES LLUÍS MALET 2017” AL SEU PAS PEL MUNICIPI DE TAVÈRNOLES EL DARRER DIUMENGE DE CADA MES DE L’ANY DE 2017
058/2017 07/04/2017 APROVACIO DE LA SOL.LICITUD DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA A FAVOR DELS AJUNTAMENTS PERQUÈ ABONIN RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS PER A L’EXERCICI 2017
059/2017 07/04/2017 AUTORITZACIÓ PER L’ACTIVITAT “SORTIDES GUIADES EN VEHICLES 4X4” AL SEU PAS PEL MUNICIPI DE TAVÈRNOLES DURANT L’ANY DE 2017
060/2017 10/04/2017 EXP. 1/2017. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2017: INCORPORACIÓ DE ROMANENT DE CRÈDIT PROVINENT DE L’ EXERCICI 2016
061/2017 10/04/2017 AUTORITZACIÓ PER L’ACTIVITAT “CAMINADA DELS ALUMNES DE L’ESCOLA PIA SARRIÀ I PERNOCTACIÓ AL PLA DE SAVASSONA” ELS DIES 27 I 28 D’ABRIL DE 2017
062/2017 10/04/2017 APROVACIÓ DE FACTURES DEL MES DE MARÇ, ORDENAR PAGAMENT I RECONEIXEMENT D’INGRESSOS
063/2017 11/04/2017 LLIC OBRES 09_2017 INSTAL·LACIÓ DE MUNTAPLATS, OBERTURA D’UNA PORTA I COL·LOCACIÓ DE PANELLS DE PLÀSTIC EN PARETS I SOSTRE A LA SALA, A LA MASIA FUSSIMANYA
064/2017 11/04/2017 LLIC OBRES 10_2017 CANVI DE VITROCERÀMICA DE LA CUINA, A EL SERVER, A LA URBANITZACIÓ FUSSIMANYA
065/2017 09/02/2017 LLIC OBRES 12_2017 CANVIAR PORTA A FINESTRA, CANVIAR SANITARIS, CANVIAR CUINA, TANCAR FINCA I POSAR PORTES, AL CAMÍ DEL TE, A LA URBANITZACIÓ FUSSIMANYA
066/2017 18/04/2017 CANVI TITULAR DE DRET FUNERÀRI DEL NÍNXOL NÚMERO 61.62.63
067/2017 20/04/2017 ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER “REASFALTAT CARRER PLA DE LES BALLADES I CARRER SAVASSONA
068/2017 25/04/2017 APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ PER MAJORS INGRESSOS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL EXP 2/2017
069/2017 27/04/2017 AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DEL CAMP DE FUTBOL PER LA CELEBRACIÓ DE LA DESPEDIDA DELS NENS DE SISÈ DE L’ESCOLA CEIP MOSSÈN CINTO DE FOLGUEROLES, EL DIA 18 DE JUNY DE 2017 A LA TARDA
070/2017 27/04/2017 FORMACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2016 I CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
071/2017 08/05/2017 APROVACIÓ DE FACTURES DEL MES D’ABRIL, ORDENAR PAGAMENT I RECONEIXEMENT D’INGRESSOS
072/2017 08/05/2017 AUTORITZACIÓ PER LA CAMINADA POPULAR AL SEU PAS PEL MUNICIPI DE TAVÈRNOLES EL DIUMENGE 28 DE MAIG DE 2017
073/2017 08/05/2017 ACCEPTACIO DE LES SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2017
074/2017 09/05/2017 LLIC OBRES 14_2017 SUBSTITUCIÓ DE TEULADA VELLA, AL CARRER DE L’ESGLÉSIA NÚM. 2
075/2017 09/05/2017 LLIC OBRES 15_2017 ARRANJAMENT CAMÍ DEL VERDAGUER
076/2017 09/05/2017 LLIC OBRES 16_2017 CANVIAR BANYERA PER PLAT DE DUTXA, AL CARRER SAVASSONA NÚM. 4
077/2016 12/05/2017 ACCEPTACIÓ I SOL CANVI A LINIA 2 DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER “PROGRAMA COMPLEMENTARI PER A LA GARANTIA DEL BENESTAR SOCIAL 2017
078/2017 12/05/2017 ASSABENTAT DE COMUNICACIÓ D’INICI D’ACTIVITAT BAR RESTAURANT AMB PENSIÓ I PISCINA
079/2017 15/05/2017 AUTORITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “V TER BIKE EXPERIENCE” AL SEU PAS PEL MUNICIPI EL DIA 17 DE JUNY DE 2017
080/2017 15/05/2017 ASSABENTAT CANVI NO SUBSTANCIAL DE L’ACTIVITAT PORCINA DE LA FINCA LA SOLEIA I CANVI TITULAR
081/2017 16/05/2017 LLIC OBRES 11_2017 SUBSTITUCIÓ D’EMPARRILLATS PER BENESTAR ANIMAL, A LA GRANJA CAN MALGOIG
082/2017 16/05/2017 LLIC OBRES 13_2017 REFORMA INTERIOR D’HABITATGE, A EL REPÒS
083/2017 16/05/2017 LLIC OBRES 15_2017 ARRANJAMENT DEL CAMÍ DEL VERDAGUER
084/2017 16/05/2017 LLIC OBRES 17_2017 SUBSTITUCIÓ DE TEULES TRENCADES I ARREBOSSATS ESCROSTONATS, A EL MOLÍ DEL REGUER
085/2017 17/05/2017 CANVI DE NUMERACIÓ I COEXISTÈNCIA DE DUES REFERÈNCIES DE NUMERACIÓ D’EXPEDIENTS SEGONS DETALL
086/2017 19/05/2017 ASSABENTAT CANVI NO SUBSTANCIAL DE L’ACTIVITAT EXPLOTACIO PORCÍ D’ENGREIX DE LA FINCA CAN MALGOIG
087/2017 19/05/2017 PRÒRROGA PLA LOCAL DE JOVENTUT
088/2017 22/05/2017 DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DEL CONTRACTE D’OBRES DE MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI DE TAVÈRNOLES
089/2017 22/05/2017 DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DEL CONTRACTE D’OBRES DE SUBSTITUCIÓ XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE DEL SECTOR 2 DEL MUNICIPI DE TAVÈRNOLES
090/2017 23/05/2017 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR D’OBRES DE LA VORERA I ROCALLA DEL CARRER PIRINEU
091/2017 25/05/2017 DEIXAR L’EQUIP DE MÚSICA AL CLUB NATACIÓ VIC, ELS DIES 15 I 16 DE JULIOL DE 2017
092/2017 26/05/2017 APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE LA VORERA I ROCALLA DEL CARRER PIRINEU
093/2017 29/05/2017 AJUT SOPAR SOLIDARI IL·LUSIONS A TAULA
094/2017 01/06/2017 DEIXAR 4 TAULES I 20 CADIRES PER CELEBRACIÓ FAMILIAR, EL DIA 17 DE JUNY DE 2017
095/2017 01/06/2017 AUTORITZACIÓ PER ACTIVITATS ESPORTIVES I ACAMPADA A L’ENTORN NATURAL DE SAVASSONA ELS DIES 13 I 14 DE JULIOL I 20 I 21 DE JULIOL DE 2017
096/2017 02/06/2017 APROVACIÓ DE FACTURES DEL MES DE MAIG, ORDENAR PAGAMENT I RECONEIXEMENT D’INGRESSOS
097/2017 06/06/2017 AUTORITZACIÓ PER LA FILMACIÓ DEL PROGRAMA “OFICI DE VIURE” A LA ZONA DE SANT FELIUET DEL MUNICIPI DE TAVÈRNOLES EL DIA 20 DE JUNY DE 2017
098/2017 06/06/2017 APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ PER MAJORS INGRESSOS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL EXP 3/2017
099/2017 07/06/2017 AUTORITZACIÓ PER ACAMPADA A L’ENTORN DE SANTA MARGARITA D’ARDOLA LA NIT DEL 24 DE JUNY DE 2017
100/2017 07/06/2017 AUTORITZACIÓ PER L’ACTIVITAT “V TRIATLÓ D’OSONA CASA TIÓ” AL SEU PAS PEL MUNICIPI DE TAVÈRNOLES EL DIA 16 DE JULIOL DE 2017.
101/2017 08/06/2017 AUTORITZACIÓ PER ACTIVITAT “PLAY BUBBLE FOOTBALL” AL CAMP DE FUTBOL DEL MUNICIPI EL DIUMENGE DIA 18 DE JUNY DE 2017
102/2017 09/06/2017 LLIC OBRES 30_2016 DESPLEMAGAMENT DE LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA DEL NUCLI AL COMPÒSIT
103/2017 13/06/2017 RECTIFICACIO DEC 93/2017 AJUT SOPAR SOLIDARI IL·LUSIONS A TAULA
104/2017 09/06/2017 CONVOCATORIA DE PLE ORDINARI JUNY 2017

105/2017 20/06/2017 AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AL CARRER DE L’ESGLÉSIA PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES PARTICULARS
106/2017 20/06/2017 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR D’OBRES DE LA 3 FASE DE LA FRANJA DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS DE LA ZONA DE FUSSIMANYA
107/2017 20/06/2017 LLIC OBRES 18_2017 PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA A EL ROCALL
108/2017 20/06/2017 LLIC OBRES 19_2017 PER A REPÀS DE TEULES I CANVIAR BARRER XEMENEIA, AL CARRER ROUREDA NÚM. 2
109/2017 22/06/2017 REVOCACIÓ DE NOMENAMENT DE REGIDORA TRESORERA I ASSUMPCIÓ DE LA TRESORERIA MUNICIPAL PER LA SECRETARIA INTERVENCIÓ
110/2017 29/06/2017 ACCEPTACIO DE LA SUBVENCIO DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2017 (IMPLAMENTACIÓ DE GRADES I ENLLUMENAT CAMP DE FUTBOL)
111/2017 03/07/2017 APROVACIÓ DE FACTURES DEL MES DE JUNY, ORDENAR PAGAMENT I RECONEIXEMENT D’INGRESSOS
112/2017 06/07/2017 SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA CONVOCATORIA DE LA LÍNIA DE SUBVENCIONS PER A INVERSIONS EN CAMINS PÚBLICS LOCALS PER AL PERIODE 2018-2020
113/2017 10/07/2017 ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ DE AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER “ACTUACIONS D’URGENCIA D’ADEQUACIÓ ALIENTACIÓ DIPÒSIT FUSSIMANYA
114/2017 10/07/2017 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRA MUNICIPAL TITULAT PROJECTE SOBRE LA REDUCCIÓ DE LA DENSITAT DE L’ARBRAT I ESTASSADA DEL SOTABOSC EN LA FRANJA PERIMETRAL DE BAIXA COMBUSTIBILITAT “EL ROQUET”
115/2017 10/07/2017 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRA MUNICIPAL TITULAT PROJECTE SOBRE LA REDUCCIÓ DE LA DENSITAT DE L’ARBRAT I ESTASSADA DEL SOTABOSC EN LA FRANJA PERIMETRAL DE BAIXA COMBUSTIBILITAT “NUCLI URBÀ”
116/2017 11/07/2017 LLIC OBRES 20_2017 PER A REMODELACIÓ DE LA CUINA I EL BANY, A EL PRAT – URB- FUSSIMANYA
117/2017 11/07/2017 DEVOLUCIÓ FIANÇA RUNES EXP X2017000132 (LLIC OBRES 30_2015)
118/2017 12/07/2017 AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA PISTA DE BÀSQUET PER CELEBRACIÓ FAMILIAR EL DIA 15 DE JULIOL DE 2017
119/2017 13/07/2017 CESSIÓ TEMPORAL DE PART DE L’ESCENARI PETIT DE FUSTA A L’AMPA DE LA LLAR D’INFANTS EL PATUFET DE FOLGUEROLES PER LA CELEBRACIÓ DE LA FESTA FINAL DE CURS EL DIA 16 DE JULIOL DE 2017
120/2017 17/07/2017 CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
121/2017 20/07/2017 AUTORITZACIÓ PER DEIXAR LA SALA DELS ORDINADORS EL DIMARTS DIA 22 D’AGOST DE 2017, A LES 21:00H, PER REUNIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE CUNICULTORS D’OSONA
122/2017 20/07/2017 AUTORITZACIÓ PER L’ESDEVENIMENT “34a MITJA MARATÓ DE RODA DE TER, 21a CURSA DE 10 KM I IIa CURSA DE 5KM” AL SEU PAS PEL MUNICIPI DE TAVÈRNOLES EL DIA 8 D’OCTUBRE DE 2017
123/2017 25/07/2017 ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A L’ARRANJAMENT DE CAMINS D’ÚS PÚBLIC EN EL MUNICIPI DE TAVÈRNOLES, ANUALITAT 2017
124/2017 28/07/2017 ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU OSONA CRAWLER
125/2017 28/07/2017 NOMENAMENT REGIDOR DE CAMINS A FAVOR DEL SR. FRANCESC GIBERT GENÍS
126/2017 01/08/2017 APROVACIÓ DE FACTURES DEL MES DE JULIOL, ORDENAR PAGAMENT I RECONEIXEMENT D’INGRESSOS
127/2017 31/07/2017 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR D’OBRES D’ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT AL CARRER PIRINEU
128/2017 07/08/2017 ACCEPTACIÓ DE LA CONCESSIÓ EN PROPIETAT DE 3 PAPERERES ECODISSENYADES DE PLÀSTIC RECICLAT
129/2017 28/08/2017 ESTIMACIÓ DE SOL·LICITUD DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ
130/2017 28/08/2017 SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES, EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I L’ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA DELS ANIMALS D’OSONA, PER A LA RECOLLIDA I ACOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS
131/2017 28/08/2017 ADHESIO A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS (LOT 2: SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS MÒBILS)
132/2017 29/08/2017 CESSIÓ D’ÚS DE 5 TAULES I 20 CADIRES EL DIA 2 DE SETEMBRE DE 2017
133/2017 30/08/2017 AUTORITZACIÓ PER ACTIVITAT “PLAY BUBBLE FOOTBALL” AL CAMP DE FUTBOL DEL MUNICIPI EL DIVENDRES 1 DE SETEMBRE DE 2017.
134/2017 30/08/2017 ATORGAMENT DE TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISMINUCIÓ DE TITULAR NO CONDUCTOR
135/2017 31/08/2017 APROVACIÓ D’INFORME DE VIGILÀNCIA I CONTROL SANITARI DE LES PISCINES D’ÚS PÚBLIC I REQUERIMENT AL TITULAR D’ESMENA DE LES DEFICIÈNCIES DETECTADES
136/2017 01/09/2017 APROVACIÓ DE FACTURES DEL MES D’AGOST, ORDENAR PAGAMENT I RECONEIXEMENT D’INGRESSOS
137/2017 06/09/2017 AUTORITZACIÓ PER ACTIVITAT “PLAY BUBBLE FOOTBALL” AL CAMP DE FUTBOL DEL MUNICIPI EL DISSABTE DIA 9 DE SETEMBRE DE 10:00 A 17:00H.
138/2017 07/09/2017 SUPORT AL REFERENDUM D’AUTODETERMINACIÓ DE CATALUNYA
139/2017 12/09/2017 CANVI TITULAR DE DRET FUNERARI DEL NÍNXOL NÚMERO 14.
140/2017 15/09/2017 AUTORITZACIÓ PER ACTIVITAT “PLAY BUBBLE FOOTBALL” AL CAMP DE FUTBOL DEL MUNICIPI EL DIUMENGE DIA 17 DE SETEMBRE DE LES 17:00 A LES 18:30H.
141/2017 15/09/2017 NOMENAMENT REGIDORA DE JOVENTUT A FAVOR DE LA SRA. JUDIT FÀBREGAS MUNTAL
142/2017 25/09/2017 AUTORITZACIÓ PER DEIXAR LA SALA DEL CENTRE CÍVIC EL DIVENDRES 29 DE SETEMBRE DE 2017, DE LES 21:00 A LES 22:30 H., PER CELEBRACIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE LA SOCIETAT DE CAÇADORS DE TAVÈRNOLES
143/2017 02/10/2017 APROVACIÓ DE FACTURES DEL MES DE SETEMBRE, ORDENAR PAGAMENT I RECONEIXEMENT D’INGRESSOS
144/2017 02/10/2017 CONTRACTACIO DEL SENYOR A.C.V. EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL A TEMPS PARCIAL EN LA MODALITAT D’OBRA O SERVEI.
145/2017 04/10/2017 LLICÈNCIA URBANÍSTICA 23/2017, PER A L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LES CAMETES
146/2017 05/10/2017 AUTORITZACIÓ PER ACTIVITAT “PLAY BUBBLE FOOTBALL” AL CAMP DE FUTBOL DEL MUNICIPI EL DISSABTE DIA 7 D’OCTUBRE DE LES 11:00 A LES 14:00H.
147/2017 10/10/2017 APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ PER GENERACIO DE CRÈDIT PER MAJORS INGRESSOS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL EXP 6/2017
148/2017 16/10/2017 CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
149/2017 16/10/2017 ATORGAR SUBVENCIÓ DIRECTE OSONA CONTRA EL CANCER EXERCICI 2017 PER UN IMPORT DE 150€
150/2017 16/10/2017 ATORGAR SUBVENCIÓ DIRECTE ASSOCIACIO PESSEBRISTES EXERCICI 2017 PER UN IMPORT DE 1000€
151/2017 16/10/2017 ATORGAR SUBVENCIÓ DIRECTE ASSOCIACIÓ INSOLAFRICA EXERCICI 2017 PER UN IMORT DE 500€
152/2017 19/10/2017 LLIC OBRES 23_2017 PER PAVIMENTACIO ENTRADA I ZONA APARCAMENT FINCA ALLOTJAMENT RURAL CAN JANOT
153/2017 24/10/2017 APROVACIO CONTRACTE RENTIG PER COMPRA FOTOCOPIADORA OFICINA TURISME
154/2017 24/10/2017 DEVOLUCIÓ FIANÇA RUNES AL SR. JORDI VILÀ SERRABOU (LLIC OBRES 13/2016)
158/2017 26/10/2017 CESSIÓ TEMPORAL DEL CAMP DE FUTBOL PER L’ACTIVITAT PLAY BUBLLE FOOTBAL AL SR. DAVID BOIXEDA PER DIA 28 D’OCTUBRE DE 2017
159/2017 06/11/2017 CESSIO TEMPORAL DE PART DE CADIRES AL SR. LUIS ANTONIO MARTINEZ
160/2017 06/11/2017 APROVACIO DE CESSIO D’ESPAIS PER PORPAGANDA ELECTORAL DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT
161/2017 07/11/2017 LLIC OBRES 21_2017 PER CONSTRUCCIÓ D’UNA FOSA ASÈPTICA I ATERRAR CORTS A LA FINCA SERRABOU
162/2017 07/11/2017 LLIC OBRES 26_2017 PER TANCAT RAMADER A LA FINCA LA BAGA
163/2017 16/11/2017 ADJUDICACIÓ CONTRACTE REDACCIO PROJECTE ESPAI COBERT A FAVOR DE
164/2017 16/11/2017 CESSIO TEMPORAL DEL CAMP DE FUTBOL PER L’ACTIVITAT PLAU BUBBLE FOOTBAL AL SR. DAVID BOIXEDA EL DIA 18 DE NOVEMBRE
165/2017 17/11/2017 CONVOCATORIA PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT EL DIA 22 DE NOVEMBRE DE 2017
166/2017 17/11/2017 APROVACIO TARGETA APRCAMENT A FAVOR DE LA SRA. FRANCISCA SOLER
167/2017 23/11/2017 AUTORITZACIO DE PAS PER L’ACTIVITAT MARXA CICLOTURISTA
168/2017 23/11/2017 CESSIO TEMPORAL DEL CENTRE CIVIC PER REUNIO DE LA JUNTA COMPENSACIÓ DE FUSSIMANYAL A LA SRA. FRANCISCA CLARA
169/2017 24/11/2017 CESSIO TEMPORAL DEL CENTRE CIVIC PER ASSEMBLEA AL SR. PEP DE LA MORA EL DIA 27 DE NOVEMBRE
170/2017 27/11/2017 APROVACIO MODIFICACIO PRESSUPOST MER MAJOR INGRESSOS EXP. 8/2017
171/2017 30/11/2017 LLIC INNECESSARIETAT DE SEGRACACIO DE LA FINCA CAN TONXIC
172/2017 28/11/2017 CESSIO TEMPORAL CAMP DE FUTBOL PER CELEBRACIO ANIVERSARI A LA SRA. NURIA CARRERA EL DIA 6 DE DESEMBRE
173/2017 11/12/2017 CESSIO TEMPORAL CAMP DE FUTBOL PER L’ACTIVITAT PLAY BUBBLE FOOTBAL AL SR. DAVID BOIXEDA EL DIA 2 DE DESEMBRE
174/2017 11/12/2017 CESSIO TEMPORAL DEL MATERIAL DE 12 CADIRES A LA SRA. MARTA CAPELLA
175/2017  11/12/2017 CESSIO TEMPORAL DEL CENTRE CIVIC PER ASSEMBLEA DEL CUNICULTORS D’OSONA AL SR. PERE VILA EL DIA 13 DE DESEMBRE
176/2017 11/12/2017 CESSIO TEMPORAL EL CENTRE CIVIC PER REUNIO DE BOLETAIRES AL SR. PEP DE LA MORA EL  DIA 11 DE DESEMBRE
177/2017 11/12/2017 APROVACIO DE FACTURES DEL MES DE NOVEMBRE, ORDENAR PAGAMENTS I RECONEIXEMENT D’INGRESSOS
178/2017 12/12/2017 LLIC INNECESSARIETAT DE SEGREGACIO DE LA FINCA EL RAURELL
179/2017 14/12/2017 CESSIO TEMPORAL DEL MATERIAL DE 8 CADIRES I 1 TAULA A LA SRA. JESSICA TIM
180/2017 19/12/2017 APROVACIO CONTRACTE PER PREVENCIO RISCOS LABORAL
181/2017 21/12/2017 ADJUDICACIO CONTRACTE FRANJA PERIMETRAL CONTRA INCENDIS A LA ZONA DEL ROQUET I EL NUCLI URBÀ
182/2017 22/12/2017 APROVACIO DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT PER L’EXECUCIO DE LES OBRES DE LA FRANJA PERIMETRAL DE LA ZONA DEL ROQUET I EL NUCLI URBÀ
183/2017 22/12/2017 CESSIO TEMPORAL DEL CAMP DE FUTBOL PER L’ACTIVITAT PLAY BUBBLE FOOTBAL  AL SR. DAVID BOIXEDA AL DIA 7 DE GENER
184/2017 29/12/2017 ATORGAR SUBVENCIO SI LES MARGUES DE CALLDETENES PER UN IMPORT DE 189,99€
185/2017 29/12/2017 AROVACIO DE FACTURES DEL MES DE DESEMBRE, ORDENARI PAGAMENTS I RECONEIXEMENT D’INGRESSOS

Darrera actualització: 26.01.2018 | 13:46