Resolucions Alcaldia 2020

 • 1/2020: Cessió de local
 • 2/2020: Cessió de material
 • 3/2020: Cessió de nínxol funerari
 • 4/2020: Reversió de dret sobre nínxol funerari
 • 5/2020: Autorització de pas Ter Bike Experience
 • 6/2020: Autorització acampada
 • 7/2020: Cessió de local
 • 8/2020: Llicència urbanística X2020000010
 • 9/2020: Convocatòria ple ordinari
 • 10/2020: Aprovació liquidació cànon CASSA
 • 11/2020: Cessió material
 • 12/2020: Cessió local
 • 13/2020: Cessió local
 • 14/2020: Autorització de pas BTT
 • 15/2020: Aprovació despeses mes de gener
 • 16/2020: Aprovació sol·licitud subvencions catàleg Diputació de Barcelona 2020
 • 17/2020: Adjudicació contracte manteniment franges perimetrals dels nuclis de població
 • 18/2020: Cessió de material
 • 19/2020: Declaració d’emergència i aprovació execució reparació danys degut al temporal Glòria
 • 20/2020: Aprovació sol·licitud subvenció cantata “Cantem Junts”
 • 21/2020: Cessió local
 • 22/2020: Llicència urbanística X2020000022
 • 23/2020: Llicència urbanística X2020000017
 • 24/2020: Aprovació padró preu públic per manteniment franges perimetrals dels nuclis de població
 • 25/2020: Cessió local
 • 26/2020: Cessió local
 • 27/2020: Autorització de pas BTT
 • 28/2020: Aprovació despeses mes de febrer
 • 29/2020: Cessió local
 • 30/2020: Llicència urbanística X2020000021
 • 31/2020: Atorgament subvenció Institut Jaume Callís
 • 32/2020: Aprovació liquidació pressupost 2019
 • 33/2020: Convocatòria sessió extraordinària ple
 • 34/2020: Acceptació subvencions concedides Diputació de Barcelona
 • 35/2020: Suspensió sessió extraordinària ple
 • 36/2020: Acceptació subvenció concedida Diputació de Barcelona
 • 37/2020: Llicència urbanística X2020000045
 • 38/2020: Llicència urbanística X2020000036
 • 39/2020: Convocatòria concessió subvencions a les famílies (persones amb dependència)
 • 40/2020: Convocatòria concessió subvencions a les famílies (mobilitat joves)
 • 41/2020: Convocatòria concessió subvencions a les famílies (tractaments terapèutics)
 • 42/2020: Convocatòria concessió subvencions a les famílies (llibres, material escolar i sortides)
 • 43/2020: Proposta de modificació de calendari fiscal
 • 44/2020: Aprovació despeses mes de març
 • 45/2020: Autorització personal de l’ajuntament per realitzar tasques vinculades a la situació provocada per la COVID-19
 • 46/2020: Adhesió al servei de videoconferència de Localret
 • 47/2020: Convocatòria sessió ordinària ple
 • 48/2020: Llicència urbanística X2020000033
 • 49/2020: Llicència urbanística X2020000094
 • 50/2020: Aprovació despeses mes d’abril
 • 51/2020: Modificació de pressupost 1/2020
 • 52/2020: Adjudicació contracte instal·lació de la xarxa WIFI4EU
 • 53/2020: Formació del compte general, exercici 2019
 • 54/2020: Llicència urbanística X2020000101
 • 55/2020: Renúncia recurs econòmic “Arranjament habitatges 2019”
 • 56/2020: Llicència urbanística X2020000073
 • 57/2020: Aprovació despeses mes de maig
 • 58/2020: Acceptació i renúncia ajuts econòmics Diputació de Barcelona
 • 59/2020: Adhesió al pacte d’alcaldes “Pa d’Acció per l’Energia Sostenible i pel Clima (PAESC)”
 • 60/2020: Aprovació sol·licitud subvenció instal·lació plaques fotovoltaiques
 • 61/2020: Canvi titularitat nínxol funerari
 • 62/2020: Assabentat inici activitat casal estiu
 • 63/2020: Acceptació subvenció ACA per dipòsit La Garriga
 • 64/2020: Aprovació subvenció per recreació històrica “Presa del Castell de Savassona”
 • 65/2020: Aprovació inventari general de béns de l’Ajuntament – exercici 2019
 • 66/2020: Aprovació sol·licituds catàleg activitats
 • 67/2020: Autorització ús camp de futbol
 • 68/2020: Canvi titularitat nínxol funerari
 • 69/2020: Convocatòria ple municipal
 • 70/2020: Modificació pressupost 2/2020
 • 71/2020: Assabentat obertura piscines
 • 72/2020: Canvi de titular activitat
 • 73/2020: Cessió local
 • 74/2020: Cessió local
 • 75/2020: Autorització ús camp de futbol
 • 76/2020: Cessió local
 • 77/2020: Aprovació despeses mes de juny
 • 78/2020: Renúncia subvenció impermeabilització dipòsit
 • 79/2020: Cessió local
 • 80/2020: Designació interlocutors conveni de gestió nòmines municipals
 • 81/2020: Autorització acampada camp de futbol
 • 82/2020: Canvi de titular activitat
 • 83/2020: Llicència urbanística X2020000110
 • 84/2020: Autorització acampada camp de futbol
 • 85/2020: Llicència urbanística X2020000152
 • 86/2020: Adhesió a l’acord marc servei d’assegurances i responsabilitat civil de l’ACM
 • 87/2020: Adhesió a l’acord marc servei d’assegurances de vehicles i responsabilitat càrrecs electes de l’ACM
 • 88/2020: Convocatòria ple municipal
 • 89/2020: Aprovació baixa rebuts franja protecció
 • 90/2020: Cessió local
 • 91/2020: Autorització ús camp de futbol
 • 92/2020: Canvi titularitat nínxol funerari
 • 93/2020: Aprovació convocatòria ajuts empreses i autònoms COVID-19
 • 94/2020: Aprovació sol·licitud subvenció àrids reciclats
 • 95/2020: Llicència urbanística X2020000163
 • 96/2020: Autorització de pas “Ter Bike Experience”
 • 97/2020: Assabentat muntatge instal·lació tendal
 • 98/2020: Modificació pressupost 3/2020
 • 99/2020: Cessió local
 • 100/2020: Adjudicació direcció d’obra i coordinació seguretat i salut xara aigua Sector El Raurell
 • 101/2020: Autorització ús camp de futbol
 • 102/2020: Assabentat comunicació activitat
 • 103/2020: Aprovació inicial projecte “Rehabilitació de les jàsseres dipòsit de Les Punxes”
 • 104/2020: Autorització ús camp de futbol
 • 105/2020: Aprovació despeses mes de juliol
 • 106/2020: Autorització de pas “Rally Costa Brava Històric”
 • 107/2020: Aprovació despeses mes d’agost
 • 108/2020: Inici expedient modificació pressupost 5/2020
 • 109/2020: Inici expedient modificació pressupost 4/2020
 • 110/2020: Autorització ús camp de futbol
 • 111/2020: Aprovació modificació de pressupost 4/2020
 • 112/2020: Aprovació modificació de pressupost 5/2020
 • 113/2020: Conveni amb Ajuntament de Vic per la prestació dels serveis de Reempresa
 • 114/2020: Cessió local
 • 115/2020: Préstec termòmetres Escola de Folgueroles
 • 116/2020: Llicència urbanística X2020000215
 • 117/2020: Autorització gravació entorn Església
 • 118/2020: Aprovació despeses mes de setembre
 • 119/2020: Conformitat amb les condicions i procediments del Pla General d’Inversions de la Diputació de Barcelona
 • 120/2020: Conformitat de la comissió de serveis de la secretària interventora, Ana Mochales
 • 121/2020: Convocatòria ple municipal
 • 122/2020: Adjudicació contracte menor “Rehabilitació de les Jàsseres del dipòsit de les Punxes”
 • 123/2020: Aprovació certificació núm. 1 de l’obra “Xarxa d’abastament d’aigua a disseminats”
 • 124/2020: Aprovació certificació núm. 2 de l’obra “Xarxa d’abastament d’aigua a disseminats”
 • 125/2020: Aprovació del calendari fiscal de l’any 2021
 • 126/2020: Llicència urbanística X2020000204
 • 127/2020: Atorgament subvenció directa a la Fundació l’Esquerda per a l’any 2020
 • 128/2020: Aprovació certificació núm. 3 de l’obra “Xarxa d’abastament d’aigua a disseminats”
 • 129/2020: Aprovació despeses mes d’octubre
 • 130/2020: Aprovació certificació núm. 2 de l’obra “Reurbanització del carrer del Call”
 • 131/2020: Resolució atorgament subvencions universals a les famílies – Línia escolaritat
 • 132/2020: Resolució atorgament subvencions ajuts autònoms i empreses COVID-19
 • 133/2020: Resolució atorgament subvencions universals a les famílies – Línia dependència
 • 134/2020: Resolució atorgament subvencions universals a les famílies – Línia terapèutics
 • 135/2020: Aprovació certificació núm. 4 de l’obra “Xarxa d’abastament d’aigua a disseminats”
 • 136/2020: Concessió targeta aparcament persones amb disminució
 • 137/2020: Resolució atorgament subvencions universals a les famílies – Línia mobilitat
 • 138/2020: Aprovació despeses mes de novembre
 • 139/2020: Aprovació conveni amb el Consell Comarcal per programa de treball i formació
 • 140/2020: Convocatòria ple municipal
 • 141/2020: Aprovació certificació de l’obra “Rehabilitació jàsseres dipòsit de les Punxes”
 • 142/2020: Llicència urbanística X20200002225
 • 143/2020: Assabentat comunicació activitat equina
 • 144/2020: Convocatòria ple extraordinari
 • 145/2020: Rectificació atorgament subvenció a la Fundació l’Esquerda
 • 146/2020: Aprovació renovació conveni de col·laboració per recollida d’animals de companyia
 • 147/2020: Llicència urbanística X2020000228
 • 148/2020: Cessió de locals oficials per actes de campanya electoral
 • 149/2020: Llicència urbanística X2020000277
 • 150/2020: Assabentat canvi titular explotació ramadera
Darrera actualització: 3.01.2024 | 10:25