ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT D'UNA FRANJA EXTERIOR DE PROTECCIÓ AL VOLTANT DE LES URBANITZACIONS, NUCLIS DE POBLACIÓ, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS SITUADES EN TERRENYS FORESTALS, DE MANTENI...

Darrera actualització: 23.01.2020 | 13:38