ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 - TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D'INTERÈS GENERAL.

Darrera actualització: 23.01.2020 | 12:28