ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 - TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.

Darrera actualització: 3.01.2024 | 11:23