Pressupost municipal 2015

El pressupost de l'Ajuntament de Tavèrnoles per al 2015 ascendeix a 320.977,76 €

El pressupost municipal per a l'exercici del 2015 va ser aprovat durant el ple ordinari del 27 d'octubre amb els vots favorables dels grups de CiU, TAV i ERC.

Als documents adjunts es poden consultar amb més detall les partides del pressupost, així com les modificacions pressupostàries que es vagin produint al llarg de l'exercici. 

 

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol 1.- Impostos directes .............................113.800,00€

Capítol 2.- Impostos indirectes ..............................2.000,00€

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos ....................52.720,00€

Capítol 4.- Transferències corrents ..................151.577,76€

Capítol 5.- Ingressos patrimonials ...........................880,00€

Capítol 6.- Alienació d'inversions reals ........................0,00€

Capítol 7.- Transferències de capital ...........................0,00€

Capítol 8.- Variació d'actius financers .........................0,00€

Capítol 9.- Variació de passius financers ....................0,00€

TOTAL INGRESSOS........................................320.977,76€

 

ESTAT DE DESPESES

Capítol 1.- Despeses de personal ................................104.559,19€

Capítol 2.- Despeses de béns corrents i serveis .........140.391,76€

Capítol 3.- Despeses financeres .........................................350,00€

Capítol 4.- Transferències corrents ...............................28.120,00€

Capítol 6.- Inversions reals ............................................47.556,81€

Capítol 7.- Transferències de capital ......................................0,00€

Capítol 8.- Actius financers ....................................................0,00€

Capítol 9.- Passius financers .................................................0,00€

TOTAL DESPESES....................................................320.977,76€

Darrera actualització: 26.01.2017 | 11:29