Pressupost municipal 2016

El pressupost de l'Ajuntament de Tavèrnoles per al 2016 ascendeix a 363.920,00 €

El pressupost municipal per a l'exercici del 2016 va ser aprovat durant el ple ordinari del 28 de desembre amb els vots favorables dels grups de CiU, TAV i ERC

Als documents adjunts es poden consultar amb més detall les partides del pressupost, així com les modificacions pressupostàries que es vagin produint al llarg de l'exercici. 

 

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol 1.- Impostos directes .............................121.300,00€

Capítol 2.- Impostos indirectes ..............................3.000,00€

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos ....................47.560,00€

Capítol 4.- Transferències corrents ..................191.310,00€

Capítol 5.- Ingressos patrimonials ...........................750,00€

Capítol 6.- Alienació d'inversions reals ........................0,00€

Capítol 7.- Transferències de capital ...........................0,00€

Capítol 8.- Variació d'actius financers .........................0,00€

Capítol 9.- Variació de passius financers ....................0,00€

TOTAL INGRESSOS........................................363.920,00€

 

ESTAT DE DESPESES

Capítol 1.- Despeses de personal ................................133.029,90€

Capítol 2.- Despeses de béns corrents i serveis .........174.650,10€

Capítol 3.- Despeses financeres .........................................300,00€

Capítol 4.- Transferències corrents ...............................30.940,00€

Capítol 6.- Inversions reals ............................................25.000,00€

Capítol 7.- Transferències de capital ......................................0,00€

Capítol 8.- Actius financers ....................................................0,00€

Capítol 9.- Passius financers .................................................0,00€

TOTAL DESPESES....................................................363.920,00€

Darrera actualització: 26.01.2017 | 11:28