Pressupost municipal 2017

El pressupost de l'Ajuntament de Tavèrnoles per al 2017 ascendeix a 487.017,98 €

El pressupost municipal per a l'exercici del 2017 va ser aprovat durant el ple ordinari del 19 de desembre amb els vots favorables dels grups de CiU, TAV i ERC
Als documents adjunts es poden consultar amb més detall les partides del pressupost, així com les modificacions pressupostàries que es vagin produint al llarg de l'exercici.

ESTAT D'INGRESSOS
Capítol 1.- Impostos directes .............................127.500,00€
Capítol 2.- Impostos indirectes ..............................4.683,83€
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos ....................49.060,00€
Capítol 4.- Transferències corrents ..................185.200,00€
Capítol 5.- Ingressos patrimonials ...........................750,00€
Capítol 6.- Alienació d'inversions reals ........................0,00€
Capítol 7.- Transferències de capital .................119.824,15€
Capítol 8.- Variació d'actius financers .........................0,00€
Capítol 9.- Variació de passius financers ....................0,00€
TOTAL INGRESSOS........................................487.017,98€

ESTAT DE DESPESES
Capítol 1.- Despeses de personal ................................142.041,92€
Capítol 2.- Despeses de béns corrents i serveis .........172.102,00€
Capítol 3.- Despeses financeres .........................................300,00€
Capítol 4.- Transferències corrents ...............................27.640,00€
Capítol 6.- Inversions reals ..........................................144.934,06€
Capítol 7.- Transferències de capital ......................................0,00€
Capítol 8.- Actius financers ....................................................0,00€
Capítol 9.- Passius financers .................................................0,00€
TOTAL DESPESES....................................................487.017,98€

Darrera actualització: 26.01.2017 | 11:28