Pressupost municipal 2022

El pressupost de l'Ajuntament de Tavèrnoles per al 2022 ascendeix a 682.255,44 €

El pressupost municipal per a l'exercici del 2022 va ser aprovat per unanimitat durant el ple extraordinari del 29 de novembre de 2021 amb els vots favorables del grup de Junts per Tavèrnoles i els del grup d'ERC.

Als documents adjunts es poden consultar amb més detall les partides del pressupost, així com les modificacions pressupostàries que es vagin produint al llarg de l'exercici.

ESTAT D’INGRESSOS

 

Capítol 1.- Impostos directes

   143.100,00 €

Capítol 2.- Impostos indirectes

       5.000,00 €

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

     52.215,00 €

Capítol 4.- Transferències corrents

   191.150,66 €

Capítol 5.- Ingressos patrimonials

 

13.010,00 €

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

 

Capítol 7.- Transferències de capital

   277.779,78 €

Capítol 8.- Variació d’actius financers

 

Capítol 9.- Variació de passius financers

 

TOTAL INGRESSOS

   682.255,44 €

   
   

ESTAT DE DESPESES

 

Capítol 1.- Despeses de personal

188.715,00 €

Capítol 2.- Despeses de béns corrents i serveis

172.468,53 €

Capítol 3.- Despeses financeres

1.000,00 €

Capítol 4.- Transferències corrents

41.366,03 €

Capítol 6.- Inversions reals

278.705,88 €

Capítol 7.- Transferències de capital

 

Capítol 8.- Actius financers

 

Capítol 9.- Passius financers

 

TOTAL DESPESES

682.255,44 €

Darrera actualització: 30.11.2021 | 09:13