Pressupost municipal 2023

El pressupost de l'Ajuntament de Tavèrnoles per al 2023 ascendeix a 497.527,58 €

El pressupost municipal per a l'exercici del 2023 va ser aprovat durant el ple extraordinari del 27 de desembre de 2022 amb els vots favorables del grup de Junts per Tavèrnoles i els vots en contra del grup d'ERC.

Als documents adjunts es poden consultar amb més detall les partides del pressupost, així com les modificacions pressupostàries que es vagin produint al llarg de l'exercici.

ESTAT D’INGRESSOS

 

Capítol 1.- Impostos directes

   144.400,00 €

Capítol 2.- Impostos indirectes

       7.000,00 €

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

     41.201,00 €

Capítol 4.- Transferències corrents

   213.162,28 €

Capítol 5.- Ingressos patrimonials

10,00 €

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

 

Capítol 7.- Transferències de capital

   91.754,30 €

Capítol 8.- Variació d’actius financers

 

Capítol 9.- Variació de passius financers

 

TOTAL INGRESSOS

   497.527,58 €

   
   

ESTAT DE DESPESES

 

Capítol 1.- Despeses de personal

204.190,70 €

Capítol 2.- Despeses de béns corrents i serveis

150.841,21 €

Capítol 3.- Despeses financeres

816,37 €

Capítol 4.- Transferències corrents

40.625,00 €

Capítol 6.- Inversions reals

101.054,30 €

Capítol 7.- Transferències de capital

 

Capítol 8.- Actius financers

 

Capítol 9.- Passius financers

 

TOTAL DESPESES

             497.527,58 €
Darrera actualització: 29.12.2022 | 11:26