Pressupost municipal 2020

El pressupost de l'Ajuntament de Tavèrnoles per al 2020 ascendeix a 577.698,36 €

El pressupost municipal per a l'exercici del 2020 va ser aprovat durant el ple extraordinari del 16 de desembre de 2019 amb els vots favorables dels grups de Junts per Tavèrnoles i ERC.

Als documents adjunts es poden consultar amb més detall les partides del pressupost, així com les modificacions pressupostàries que es vagin produint al llarg de l'exercici.

ESTAT D’INGRESSOS  
Capítol 1.- Impostos directes          141.240,00€
Capítol 2.- Impostos indirectes              3.000,00€
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos           93.478,87€
Capítol 4.- Transferències corrents         156.312,65€
Capítol 5.- Ingressos patrimonials              1.267,00€
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals   
Capítol 7.- Transferències de capital         182.399,84€
Capítol 8.- Variació d’actius financers   
Capítol 9.- Variació de passius financers  
TOTAL INGRESSOS         577.698,36€
   
   
   
ESTAT DE DESPESES  
Capítol 1.- Despeses de personal 161.187,32 €
Capítol 2.- Despeses de béns corrents i serveis 152.900,00 €
Capítol 3.- Despeses financeres  80,00 €
Capítol 4.- Transferències corrents 25.705,00 €
Capítol 6.- Inversions reals  237.826,04 €
Capítol 7.- Transferències de capital  
Capítol 8.- Actius financers   
Capítol 9.- Passius financers  
TOTAL DESPESES 577.698,36 €
Darrera actualització: 15.02.2021 | 19:00