ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 - TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.

Darrera actualització: 23.01.2020 | 12:52