ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 - TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CEMENTIRIS.

Darrera actualització: 23.01.2020 | 13:14