Pressupost municipal 2014

El pressupost de l'Ajuntament de Tavèrnoles per al 2014 ascendeix a 598.521,21 €

El pressupost municipal per a l'exercici del 2014 va ser aprovat durant el ple extraordinari del mes d'octubre amb els vots favorables dels grups de CiU, TAV i ERC.

 

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol 1.- Impostos directes .............................106.648,75€

Capítol 2.- Impostos indirectes ..............................2.000,00€

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos ....................47.260,00€

Capítol 4.- Transferències corrents ..................131.035,79€

Capítol 5.- Ingressos patrimonials ...........................880,00€

Capítol 6.- Alienació d'inversions reals .............................0€

Capítol 7.- Transferències de capital ................310.696,67€

Capítol 8.- Variació d'actius financers .........................0,00€

Capítol 9.- Variació de passius financers ....................0,00€

TOTAL INGRESSOS........................................598.521,21€


ESTAT DE DESPESES

Capítol 1.- Despeses de personal ................................106.255,00€

Capítol 2.- Despeses de béns corrents i serveis .........107.397,00€

Capítol 3.- Despeses financeres .........................................350,00€

Capítol 4.- Transferències corrents ...............................27.371,31€

Capítol 6.- Inversions reals ..........................................351.003,85€

Capítol 7.- Transferències de capital ......................................0,00€

Capítol 8.- Actius financers ....................................................0,00€

Capítol 9.- Passius financers ..........................................6.144,05€

TOTAL DESPESES....................................................598.521,21€

Darrera actualització: 26.01.2017 | 11:29