Pressupost municipal 2018

El pressupost de l'Ajuntament de Tavèrnoles per al 2018 ascendeix a 667.347,90 €

El pressupost municipal per a l'exercici del 2018 va ser aprovat durant el ple ordinari del 29 de gener de 2018 amb els vots favorables dels grups de CiU, TAV i ERC
Als documents adjunts es poden consultar amb més detall les partides del pressupost, així com les modificacions pressupostàries que es vagin produint al llarg de l'exercici.

ESTAT D’INGRESSOS   2018
     
Capítol 1.- Impostos directes           144.500,00€
Capítol 2.- Impostos indirectes              6.000,00€
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos            52.960,00€
Capítol 4.- Transferències corrents          183.350,00€
Capítol 5.- Ingressos patrimonials                 610,00€
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals     
Capítol 7.- Transferències de capital         279.927,90 €
Capítol 8.- Variació d’actius financers     
Capítol 9.- Variació de passius financers  
TOTAL INGRESSOS          667.347,90€
     
     
     
ESTAT DE DESPESES    
     
Capítol 1.- Despeses de personal          136.809,26€
Capítol 2.- Despeses de béns corrents i serveis        185.186,00€
Capítol 3.- Despeses financeres                  300,00€
Capítol 4.- Transferències corrents            21.395,00€
Capítol 6.- Inversions reals           323.657,64€
Capítol 7.- Transferències de capital    
Capítol 8.- Actius financers     
Capítol 9.- Passius financers    
TOTAL DESPESES          667.347,90€
Darrera actualització: 8.02.2018 | 13:37