Pressupost municipal 2019

El pressupost de l'Ajuntament de Tavèrnoles per al 2019 ascendeix a 842.122,84 €

El pressupost municipal per a l'exercici del 2019 va ser aprovat durant el ple extraordinari del 3 de desembre de 2018 amb els vots favorables dels grups de CiU i TAV.
Als documents adjunts es poden consultar amb més detall les partides del pressupost, així com les modificacions pressupostàries que es vagin produint al llarg de l'exercici.

ESTAT D’INGRESSOS   2019
     
Capítol 1.- Impostos directes           139.400,00€
Capítol 2.- Impostos indirectes              5.000,00€
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos            91.076,20€
Capítol 4.- Transferències corrents          150.429,07€
Capítol 5.- Ingressos patrimonials              4.103,38€
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals     
Capítol 7.- Transferències de capital         452.114,19€
Capítol 8.- Variació d’actius financers     
Capítol 9.- Variació de passius financers  
TOTAL INGRESSOS          842.122,84€
     
     
     
ESTAT DE DESPESES    
     
Capítol 1.- Despeses de personal          138.594,49€
Capítol 2.- Despeses de béns corrents i serveis        176.160,00€
Capítol 3.- Despeses financeres                  100,00€
Capítol 4.- Transferències corrents            31.257,00€
Capítol 6.- Inversions reals           496.010,85€
Capítol 7.- Transferències de capital    
Capítol 8.- Actius financers     
Capítol 9.- Passius financers    
TOTAL DESPESES          842.122,84€
Darrera actualització: 27.02.2020 | 08:54