Pressupost municipal 2021

El pressupost de l'Ajuntament de Tavèrnoles per al 2021 ascendeix a 780.640,21 €

El pressupost municipal per a l'exercici del 2021 va ser aprovat durant el ple extraordinari del 14 de desembre de 2020 amb els vots favorables del grup de Junts per Tavèrnoles i els vots en contra del grup d' ERC.

Als documents adjunts es poden consultar amb més detall les partides del pressupost, així com les modificacions pressupostàries que es vagin produint al llarg de l'exercici.

ESTAT D’INGRESSOS  
Capítol 1.- Impostos directes        140.000,00€
Capítol 2.- Impostos indirectes           2.000,00€
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos         41.747,67€
Capítol 4.- Transferències corrents       175.719,39€
Capítol 5.- Ingressos patrimonials           1.267,00€
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals   
Capítol 7.- Transferències de capital       419.876,15€
Capítol 8.- Variació d’actius financers   
Capítol 9.- Variació de passius financers  
TOTAL INGRESSOS       780.610,21€
   
   
   
ESTAT DE DESPESES  
Capítol 1.- Despeses de personal 171.724,32 €
Capítol 2.- Despeses de béns corrents i serveis 140.540,79 €
Capítol 3.- Despeses financeres  50,00 €
Capítol 4.- Transferències corrents 40.862,58 €
Capítol 6.- Inversions reals  427.432,52 €
Capítol 7.- Transferències de capital  
Capítol 8.- Actius financers   
Capítol 9.- Passius financers  
TOTAL DESPESES 780.610,21 €
Darrera actualització: 13.02.2023 | 11:24