Resolucions alcaldia 2013

Aquesta és la relació de les resolucions d'alcaldia dictaminades durant l'any 2013 de les quals se n'ha donat compte en els respectius ples ordinaris:

R-1/2013 de 7 de gener de 2013: Assabentat inici activitat ramadera Santa Margarita.

R-2/2013 de 7 de gener de 2013: Canvi titular del nínxol 31 del cementiri de Tavèrnoles.

R-3/2013 de 22 de gener de 2013: Atorgament de Llicència Urbanística, exp. 1/2013.

R-4/2013 de 22 de gener de 2013: Atorgament de Llicència Urbanística, exp. 18/2012.

R-5/2013 de 22 de gener de 2013: Convocatòria de Sessió Extraordinària.

R-6/2013 de 22 de gener de 2013: Atorgament de Llicència Urbanística, exp. 2/2013.

R-7/2013 de 28 de gener de 2013: Concessió de Beneficis Fiscals de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

R-8/2013 de 28 de gener de 2013: Autorització per gravació vídeo a Sant Feliuet.

R-9/2013 de 29 de gener de 2013: Atorgament de Llicència Urbanística, exp. 3/2013.

R-10/2013 de 4 de febrer de 2013: Aprovació estat de comptes del cànon a liquidar per l'empresa CASSA.

R-11/2013 de 31 de gener de 2013: Aprovació de factures del mes de gener, ordenar pagaments i reconeixement d'ingressos.

R-12/2013 de 5 de febrer de 2013: Incorporació d'un canvi no substancial a la llicència ambiental municipal presentada per SAT la Bruguera.

R-13/2013 de 5 de febrer de 2013: Assabentat posada en funcionament de l'activitat equina a Mas l'Aguilar.

R-14/2013 de 15 de febrer de 2013: Autorització del pas del X Rally Costa Brava Històric.

R-15/2013 de 18 de febrer de 2013: Convocatòria de Sessió Extraordinària.

R-17/2013 de 28 de febrer de 2013: Aprovació de factures del mes de febrer, ordenar pagaments i reconeixement d'ingressos.

R-18/2013 de 28 de febrer de 2013: Devolució fiança de runes 1/2013.

R-19/2013 de 7 de març de 2013: Notificació i requeriment a l'empresa CASSA per tal que presenti documentació establerta a l'article 151.2 del RD Legislatiu 3/2011.

R-20/2013 de 14 de març de 2013: Convocatòria de Sessió Ordinària.

R-21/2013 de 2 d'abril de 2013: Aprovació de factures del mes de març.

R-22/2013 de 9 d'abril de 2013: Incorporació de romanent de crèdit provinent de l'exercici 2012.

R-23/2013 de 9 d'abril de 2013: Sol·licituds de subvencions a la Diputació de Barcelona, en el marc del catàleg d'activitats i serveis locals 2013.

R-24/2013 de 12 d'abril de 2013: Elaboració del compte general exercici 2012.

R-25/2013 de 16 d'abril de 2013: Llicència urbanística exp. 4/2013.

R-26/2013 de 19 d'abril de 2013: Sol·licitud de subvenció per finançar l'elaboració de l'inventari de béns i drets que conformen el patrimoni municipal.

R-27/2013 de 22 d'abril de 2013: Acceptació de subvenció Xarxa de Governs Locals.

R-29/2013 de 30 d'abril de 2013: Aprovació de factures del mes d'abril.

R-30/2013 de 7 de maig de 2013: Acceptació de subvenció Xarxa de Governs Locals.

R-31/2013 de 7 de maig de 2013: Baixa d'ofici al padró municipal d'habitants. Exp.1/2013

R-32/2013 de 14 de maig de 2013: Decret de convocatòria de sessió extraordinària.

R-33/2013 de 16 de maig de 2013: Aprovació del Pla de seguretat i salut de l'obra "Millora de la Xarxa d'abastament d'aigua potable del municipi de Tavèrnoles".

R-34/2013 de 28 de maig de 2013: Llicència urbanística exp. 5/2013.

R-35/2013 de 31 de maig de 2013: Aprovació de factures del mes de maig.

R-36/2013 de 6 de juny de 2013: Permís per instal·lar un contenidor de roba al tancat de residus.

R-38/2013 de 11 de juny: Comunicació prèvia d'activitat innòcua.

R-39/2013 de 13 de juny: Acceptació ajut en l'elaboració inventari de béns.

R-40/2013 de 1 de juliol: Atorgament de subvencions per l'arranjament de camins d'ús públic.

R-41/2013 de 1 de juliol: Aprovació de factures del mes de juny.

R-42/2013 de 4 de juliol: aprovació de la sol·licitud de compensació econòmica a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2013 de conformitat amb la resolució GRI/1402/2013, de 21 de juny i Decret 69/2008 d'1 d'abril.

R-43/2013 de 4 de juliol:Sol·licitud de subvenció per activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional o l'associacionisme.

R-44/2013 de 4 de juliol: Aprovació del pagament del 2on trimestre de 2013 de l'IRPF a l'Agència Tributària de Catalunya.

R-45/2013 de 5 de juliol: Absència temporal de l'alcalde president- substitució transitòria en la totalitat de les seves funcions a favor del primer tinent d'alcalde.

R-46/2013 de 5 de juliol: Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria del catàleg d'activitats i serveis locals 2013.

R-47/2013 de 8 de juliol:Canvi titular activitat.

R-48/2013 de 11 de juliol:Adquisició copiadora multifuncional.

R-49/2013 de 15 de juliol: Llicència de primera ocupació d'un habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Pirineu, 7 (Exp. 1/2013).

R-50/2013 de 18 de juliol: Aprovació inicial de la memòria valorada de reforma interior de l'Ajuntament.

R-51/2013 de 18 de juliol: Aprovació inicial del projecte per la construcció de dotze nínxols al cementiri municipal.

R-52/2013 de 19 de juliol: Acceptació subvenció "Cessió de quatre bancs de l'Espai urbà".

R-54/2013 de 31 de juliol: Aprovació de factures del mes de juliol.

R-55/2013 de 5 d'agost: Concessió del nínxol núm.74 del cementiri de Tavèrnoles.

R-56/2013 de 5 d'agost:Llicència urbanística 7/2013.

R-57/2013 de 6 d'agost: Acceptació subvenció per la cursa de sant Galderic.

R-58/2013 de 12 d'agost:Sol·licitud de subvenció "dinamització, participació i informació juvenil".

R-59/2013 de 13 d'agost: Aprovació certificació número 1 de l'obra "millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable del municipi de Tavèrnoles".

R-60/2013 de 13 d'agost: Llicència urbanística 6/2013.

R-61/2013 de 2 de setembre: Llicència urbanística 8/2013.

R-62/2013 de 19 d'agost: Nomenament membre del Consell assessor en matèria de joventut del Consell Comarcal d'Osona.

R-63/2013 de 2 de setembre: Aprovació de factures del mes d'agost.

R-64/2013 de 16 de setembre: Baixa d'ofici del Padró municipal d'habitants. Exp. 2/2013

R-65/2013 de 16 de setembre: Tramesa de l'expedient aprovant la moció sobre la sobirania fiscal al JCA núm.5 de Barcelona

R-66/2013 de 16 de setembre: Atorgament de representació i poders per la defensa del recurs contenciós administratiu 286/2013.

R-67/2013 de 23 de setembre: Decret de convocatòria de sessió extraordinària.

R-69/2013 de 30 de setembre: Sol·licitud canvi titular activitat ramadera.

R-70/2013 de 30 setembre: Aprovació de factures del mes de setembre.

R-71/2013 de 3 d'octubre: Aprovació definitiva de la memòria valorada de reforma interior de l''Ajuntament.

R-72/2013 de 3 d'octubre: Aprovació definitiva projecte de construcció de dotze nínxols al cementiri municipal.

R-73/2013 de 7 d'octubre:Llicència Urbanística 10/2013.

R-74/2013 de 7 d'octubre: Aprovació conveni de col·laboració per la realització i manteniment del mapa de patrimoni cultural entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.

R-75/2013 de 10 d'octubre: Aprovació del pagament del 3er. Trimestre de 2013 de l'IRPF a l'Agència Tributària de Catalunya.

R-76/2013 de 11 d'octubre: Baixa d'ofici del padró municipal d'habitants. Exp. 1/2013.

R-77/2013 de 21 d'octubre: Convocatòria sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament.

R-78/2013 de 28 d'octubre: Llicència urbanística 11/2013.

R-79/2013 de 28 d'octubre: Llicència urbanística 12/2013.

R-80/2013 de 28 d'octubre: Llicència urbanística 13/2013.

R-81/2013 de 28 d'octubre: Llicència urbanística 14/2013.

R-82/2013 de 24 d'octubre: Concessió dret funerari nínxol núm.5.

R-83/2013 de 29 d'octubre: Assabentat inici activitat de Ludoteca.

R-84/2013 de 31 d'octubre: Aprovació de factures del mes de d'octubre

R-85/2013 de 11 de novembre: Concessió dret funerari nínxol núm.1.

R-86/2013 de 11 de novembre:Aprovació pagament factura execució obres del cementiri.

R-87/2013 de 11 de novembre: Aprovació lloguer nínxol.

R-88/2013 de 11 de novembre: Llicència urbanística 17/2013.

R-89/2013 de 11 de novembre: Llicència urbanística 18/2013.

R-90/2013 de 11 de novembre: Llicència urbanística 15/2013.

R-91/2013 de 11 de novembre: Llicència urbanística 16/2013.

R-92/2013 de 12 de novembre:Incoació expedient per l'adquisició de l'immoble situat al carrer Montseny, 4

R-93/2013 de 18 de novembre: Inscripció en el Padró municipal d'habitants.

R-94/2013 de 21 de novembre: Aprovació del text del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d'Osona i els ajuntaments de Tavèrnoles, les Masies de Roda, Vilanova de Sau, Calldetenes, Sant Pere de Torelló i Sant Julià de Vilatorta per acollir-se al projecte de servei tècnic compartit Osona Centre inclòs en el Pla comarcal de joventut de la Comarca d'Osona.

R-95/2013 de 25 de novembre: Acceptació ajut del Programa complementari d'urgència social.

R-96/2013 de 28 de novembre: Llicència urbanística 21/2013.

R-97/2013 de 28 de novembre: Llicència urbanística 20/2013.

R-98/2013 de 28 de novembre: Llicència urbanística 19/2013.

R-99/2013 de 28 de novembre: Llicència urbanística 9/2013.

R-100/2013 de 9 de desembre: Acceptació subvenció XGL 2012-2015.

R-101/2013 de 9 de desembre: Inscripció en el Padró municipal d'habitants.

R-102/2013 de 9 de desembre: Pròrroga amb caràcter transitori del contracte derivat de "serveis de telecomunicacions".

R-103/2013 de 2 de desembre: Aprovació de factures del mes de novembre.

R-104/2013 de 9 de desembre: Inscripció en el Padró municipal d'habitants.

R-105/2013 de 16 de desembre: Convocatòria sessió ordinària.
R-106/2013 de 16 de desembre: Inscripció en el Padró municipal d'habitants.

R-108/2013 de 30 de desembre: Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d'Osona en matèria de serveis socials relatiu al BAT i al SAD.

R-109/2013 de 30 de desembre: Modificació pressupost per majors ingressos exp.2/2013.

R-110/2013 de 30 de desembre: Inscripció en el Padró municipal d'habitants.

R-111/2013 de 30 de desembre: Modificació pressupost per transferència de crèdit de la mateixa àrea de despesa.

R-112/2013 de 31 de desembre: Aprovació de factures del mes de desembre, ordenar pagament i reconeixement d'ingressos.

Darrera actualització: 10.11.2015 | 18:13