Resolucions Alcaldia 2014

Aquesta és la relació de les resolucions d'alcaldia dictaminades durant l'any 2014 de les quals se n'ha donat compte en els respectius plens ordinaris:

R-01/2014 de 7 de gener: Inscripció en el Padró municipal d'habitants.

R-02/2014 de 7 de gener: Atorgament de llicència urbanística. Exp.22/2013

R-03/2014 de 7 de gener: Baixa d'ofici al padró municipal d'habitants exp. 2/2012.

R-04/2014 de 7 de gener: Inscripció en el Padró municipal d'habitants.

R-05/2014 de 9 de gener: Atorgament d'Ajuts en matèria esportiva.

R-06/2014 de 13 de gener: Acceptació subvenció pel finançament del Plans Locals d'Ocupació del programa complementari de suport a l'economia productiva local.

R-07/2014 de 27 de gener: Atorgament de llicència urbanística. Exp.01/2014

R-08/2014 de 3 de febrer: Concessió dret funerari

R-09/2014 de 31 de gener: Aprovació de factures del mes de gener, ordenar pagament i reconeixement d'ingressos.

R-10/2014 de 7 de febrer: Inscripció en el Padró municipal d'habitants.

R-11/2014 de 10 de febrer: Atorgament de llicència urbanística. Exp.2/2014

R-12/2014 de 10 de febrer: Devolució fiança de Runes.

R-13/2014 de 10 de febrer: Concessió de dret funerari del columbari núm.7

R-14/2014 de 10 de febrer: Concessió de dret funerari del nínxol número 89.

R-15/2014 de 11 de febrer: Llicència primera ocupació habitatge unifamiliar. Epx.1/2014.

R-16/2014 de 14 de febrer: Aprovació estat de comptes del cànon a liquidar per CASSA.

R-17/2014 de 14 de febrer: Concessió de dret funerari del nínxol número 92.

R-18/2014 de 14 de febrer: Concessió de dret funerari del columbari núm.6

R-19/2014 de 17 de febrer: Convocatòria sessió ordinària.

R-20/2014 de 24 de febrer: Aprovació de la liquidació del pressupost 2013
R-21/2014 de 24 de febrer: Aprovació d'atorgament de llicència de primera ocupació d'un habitatge unifamiliar aïllat (Exp 2/2013)
R-22/2014 de 25 de febrer: Inscripció en el padró municipal d'habitants
R-23/2014 de 25 de febrer: Nomenament de Secretari interventor accidental
R-24/2014 de 25 de febrer: Sol•licitud de Subvenció del Programa complementari de suport a l'economia productiva local (Fase 2)
R-25/2014 de 3 de març: Aprovació de factures del mes de febrer, ordenar pagament i reconeixement d'ingressos
R-26/2014 de 6 de març: Inscripció en el padró municipal d'habitants
R-27/2014 de 17 de març: Inscripció en el padró municipal d'habitants
R-28/2014 de 18 de març: Devolució fiança runes 1/2014
R-29/2014 de 20 de març: Sol•licitud de subvencions a la diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria del catàleg d'activitats i serveis locals 2014
R-30/2014 de 21 de març: Aprovació de minuta de conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Tavèrnoles sobre les obres de millora de l'accés al nucli urbà de Tavèrnoles a la ctra. BV-5213, pk 3,317
R-31/2014 de 31 de març: Aprovació del compte de la gestió recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2013
R-32/2014 de 31 de març: Aprovació de factures del mes de març, ordenar pagament i reconeixement d'ingressos
R-33/2014 de 8 d'abril: Aprovació de l'expedient 1/2014, de modificació del pressupost 2014: incorporació de romanent de crèdit provinent de l'exercici 2013
R-34/2014 de 8 d'abril: Atorgament de llicència urbanística 4/2014
R-35/2014 de 8 d'abril: Atorgament de llicència urbanística 3/2014
R-36/2014 de 10 d'abril: Determinació d'espais per a propaganda electoral i locals per a la realització d'actes de campanya electoral
R-37/2014 de 10 d'abril: Sol•licitud de subvenció al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya per al tractament de la vegetació en les urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, i en nuclis urbans vulnerables, per a l'any 2014-2015
R-38/2014 de 11 d'abril: Acolliment de l'Ajuntament de Tavèrnoles a les excepcions previstes a la disposició transitòria desena de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local
R-39/2014 de 14 d'abril: Llicència urbanística 5/2014
R-40/2014 de 14 d'abril: Convocatòria ple ordinari 28 d'abril de 2014
R-41/2014 de 22 d'abril: Sol•licitud de subvenció a la Direcció General de Joventut per a l'execució de projectes previstos al PLJ per a l'any 2014
R-42/2014 de 22 d'abril: Aprovació de factures del mes d'abril, ordenar pagament i reconeixement d'ingressos
R-43/2014 de 5 de maig: Inscripció en el padró municipal d'habitants
R-44/2014 de 12 de maig: Acceptació de subvenció consistent en fons de prestació "Finançament de l'àmbit de benestar social", en el marc del Catàleg de Concertació de l'any 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", per import de 1.500,00 euros
R-45/2014 de 12 de maig: Acceptació de subvenció consistent en fons de prestació "Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants", en el marc del Catàleg de Concertació de l'any 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", per import de 1.000,00 euros
R-46/2014 de 12 de maig: Sol•licitud de canvi de destinació d'una subvenció i de complement de preacord
R-47/2014 de 16 de maig: Aprovació inicialment de la memòria valorada titulada ITINERARI PEATONAL ENTORN ESGLÉSIA DE TAVÈRNOLES
R-48/2014 de 19 de maig: Concessió de dret funerari
R-49/2014 de 19 de maig: Atorgament de subvencions per a l'arranjament de camins d'ús públic
R-50/2014 de 19 de maig: Atorgament de llicència urbanística 7/2014
R-51/2014 de 23 de maig: Inscripció en el padró municipal d'habitants
R-52/2014 de 23 de maig: Atorgament de llicència urbanística 6/2014
R-53/2014 de 25 de maig: Inscripció en el padró municipal d'habitants
R-54/2014 de 30 de maig: Adhesió al conveni d'interoperabilitat de sistemes d'informació entre administracions públiques
R-55/2014 de 30 de maig: Aprovació del Conveni de cooperació i col•laboració per a la gestió i l'execució dels Plans del Programa de suport als municipis en matèria de prevenció d'incendis forestals
R-56/2014 de 2 de juny: Aprovació de factures del mes de maig, ordenar pagament i reconeixement d'ingressos
R-57/2014 de 3 de juny: Convocatòria als membres de la Mesa de contractació de l'obra "Arranjament del carrer Montseny i millora dels serveis existents", per a la seva constitució i per a qualificar la documentació administrativa i valorar les ofertes econòmiques
R-58/2014 de 13 de juny: Requeriment de documentació definitiva al licitador amb l'oferta econòmicament més avantatjosa, de la licitació de l'obra "Arranjament del carrer Montseny i millora dels serveis existents"
R-59/2014 de 13 de juny: Inscripció en el padró municipal d'habitants
R-60/2014 de 16 de juny: Llicència urbanística 9/2014
R-61/2014 de 16 de juny: Llicència urbanística 8/2014
R-62/2014 de 17 de juny: Inscripció en el padró municipal d'habitants
R-63/2014 de 17 de juny: Inscripció en el padró municipal d'habitants
R-64/2014 de 20 de juny: Emissió d'informe municipal marxa BTT
R-65/2014 de 20 de juny: Convocatòria ple ordinari 30 de juny de 2014
R-66/2014 de 26 de juny: Formació del Compte General de la Corporació de l’exercici 2013 i convocatòria de la Comissió Especial de Comptes
R-67/2014 de 30 de juny: Llicència urbanística 11/2014, per a la realització d’obres consistents en connectar canonada de safareig a la canonada general de l’interior de la casa a Can Mon
R-68/2014 de 30 de juny: Inscripció en el padró municipal d’habitants
R-69/2014 de 30 de juny: Llicència urbanística 10/2014, per a la realització d’obres consistents en la pavimentació de 3m x 4m x 10cm per instal•lació de 2 gosseres desmuntables, al carrer de l’Església núm. 2 bis
R-70/2014 de 30 de juny: Aprovació de factures del mes de juny, ordenar pagament i reconeixement d’ingressos
R-71/2014 de 4 de juliol: Nomenament d’Alcalde accidental del municipi, entre els dies 7 i 20 de juliol de 2014 (ambdós inclosos), a favor del 1r Tinent d’Alcalde, Sr. Xavier Serra Malats
R-72/2014 de 7 de juliol: Emissió d’informe favorable per la “II Triatló d’Osona”
R-73/2014 de 10 de juliol: Inscripció en el padró municipal d’habitants
R-74/2014de 10 de juliol: Aprovació de pagament IRPF 2n Trimestre
R-75/2014 d'11 de juliol: Aprovació de la sol•licitud de compensació econòmica a favor dels Ajuntament perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2014, a l’empara de la Resolució GRI/1573/2014, d’1 de juliol i del Decret 69/2008, d’1 d’abril
R-76/2014 d'11 de juliol: Aprovació inicial de la memòria valorada “Zona de lleure i esport del Roquet”
R-77/2014 de 22 de juliol: Llicència urbanística 12/2014, per a la realització d’obres consistents en arranjament del camí principal d’entrada al restaurant de Fussimanya
R-78/2014 de 25 de juliol: Declaració de situació d'excedència voluntària per interès particular de funcionària municipal, a petició de la interessada
R-79/2014 de 25 de juliol: Autorització de préstec de 4 taules i 15 cadires pel dia 27 de juliol
R-80/2014 de 28 de juliol: Aprovació inicial de la memòria valora de la “Reparació del camí del Pla de Santa Margarida”
R-81/2014 de 28 de juliol: Aprovació d’amortització anticipada del crèdit del POUM
R-82/2014 de 4 d'agost: Llicència urbanística 13/2014, per a la realització d’obres consistents en la instal•lació de tanca metàl•lica exterior per a gos a El Banús
R-83/2014 de 7 d'agost: Aprovació inicial de la memòria valora de la “Reparació del camí del Puig de la Creu”
R-84/2014 de 7 d'agost: Aprovació inicial de la memòria valora de la “Reparació del camí de Coromines”
R-85/2014 de 7 d'agost: Aprovació de factures del mes de juliol, ordenar pagament i reconeixement d’ingressos
R-86/2014 de 19 d'agost: Autorització de pas del IX Rally Costa Brava històric el dia 3 d’octubre
R-87/2014 de 19 d'agost: Autorització de pas de la Bicicletada popular el dia 7 de setembre
R-88/2014 de 25 d'agost: Aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, relatiu a l’execució de les obres d’ARRANJAMENT DEL CARRER MONTSENY I MILLORA DELS SERVEIS EXISTENTS
R-89/2014 de 28 d'agost: Inscripció en el padró municipal d’habitants
R-90/2014 de 28 d'agost: Autorització de cessió temporal d’ús de la sala gran del centre cívic el dia 28 d’agost de 2014 a les 20:00h a les 22:00h al grup de treball del patrimoni de Tavèrnoles
R-91/2014 d'1 de setembre: Aprovació de factures del mes d’agost, ordenar pagament i reconeixement d’ingressos
R-92/2014 d'1 de setembre: Aprovació de modificació del pressupost per majors ingressos
R-93/2014 de 15 de setembre: Convocatòria ple ordinari 22 de setembre de 2014
R-94/2014 de 22 de setembre: Llicència urbanística 15/2014, per a la realització d'obres consistents en canviar paviment de la rampa del jardí, a L'Espai (urb. Fussimanya)
R-95/2014 de 22 de setembre: Adjudicació del contracte menor d'obres per a l'execució de les obres contingudes en la memòria valorada titulada "ITINERARI PEATONAL ENTORN ESGLÉSIA DE TAVÈRNOLES"
R-96/2014 de 30 de setembre: Aprovació de factures del mes de setembre, ordenar pagament i reconeixement d'ingressos
R-97/2014 de 3 d'octubre: Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona per a la reforma i reparació d'elements de l'església de Sant Esteve de Tavèrnoles, i per a la Millora i manteniment de camins (del Rocall, el Pendís, de la Font del Foquers)
R-98/2014 de 6 d'octubre: Inscripció en el padró municipal d'habitants
R-99/2014 de 6 d'octubre: Llicència urbanística 16/2014, per a la realització d'obres consistents en canviar tubs de la llar de foc, al Mas El Reguer
R-100/2014 de 6 d'octubre: Llicència urbanística 14/2014, per a la realització d'obres consistents en arranjar el camí d'accés a Mas Roviretes
R-101/2014 de 14 d'octubre: Inscripció (baixa d'ofici) en el padró municipal d'habitants
R-102/2014 de 14 d'octubre: Aprovació de devolució de fiança de runes (exp. 93/2014)
R-103/2014 de 15 d'octubre: Aprovació de sol•licitud al consorci AOC del servei E-FACT.
R-104/2014 de 17 d'octubre: Autorització d'ús del camp de futbol
R-105/2014 de 17 d'octubre: Convocatòria de la Mesa de Contractació del contracte administratiu de les obres de "SUBSTITUCIÓ XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE DEL SECTOR 2 EN EL MUNICIPI DE TAVÈRNOLES"
R-106/2014 de 20 d'octubre: Convocatòria de Ple Ordinari pel dia 27 d'octubre de 2014
R-107/2014 de 20 d'octubre: Aprovació d'ajut econòmic a l'Associació de Pessebristes de Tavèrnoles
R-108/2014 de 27 d'octubre: Autorització d'activitat pedagògica a l'entorn natural del municipi
R-109/2014 de 27 d'octubre: Inscripció en el padró municipal d'habitants
R-110/2014 de 28 d'octubre: Llicència urbanística 18/2014, per a la realització d'obres consistents en canvi de finestres al Mas Casanova de la Garriga
R-111/2014 de 28 d'octubre: Llicència urbanística 17/2014, per a la realització d'obres consistents en la substitució i millora del tanc de depuració biològica de l'EDAR
R-112/2014 de 28d'octubre: Llicència urbanística 19/2014, per a la realització d'obres consistents l'arranjament del camí de Mas Bonarigues
R-113/2014 de 28 d'octubre: Llicència urbanística 20/2014, per a la realització d'obres consistents en reparar la teulada a l'immoble situat al carrer Montseny núm. 7
R-114/2014 de 31 d'octubre: Aprovació de cessió d'ús temporal de l'espai del centre cívic i el projector
R-115/2014 de 31 d'octubre: Aprovació d'adhesió al servei de recepció de factures electròniques e.FACT del servei ASGEL de la Diputació de Barcelona
R-116/2014 de 31 d'octubre: Aprovació de bases i convocatòria per a l'atorgament de beques esportives extraescolars
R-117/2014 de 31 d'octubre: Aprovació de modificació del pressupost 3/2014, per majors ingressos
R-118/2014 de 31 d'octubre: Aprovació de factures corresponents al mes d'octubre, aprovació del pagament i reconeixement d'ingressos
R-119/2014 de 31 d'octubre: Aprovació inicial de la memòria valorada per a la MILLORA I MANTENIMENT DEL CAMÍ DEL ROCALL I EL PENDÍS I DEL CAMÍ DE LA FONT DE FOQUERS,
R-120/2014 de 10 de novembre: Aprovació de pagament per col•laboració a la Fira de Sant Galderic (Protecció Civil)
R-121/2014 de 13 de novembre: Llicència urbanística 21/2014, per a la realització d'obres consistents en l'arranjament del camí de Can Pillet a l'entrada de la finca
R-122/2014 de 13 de novembre: Llicència urbanística 22/2014, per a la realització d'obres consistents en canviar portes de magatzem agrícola al Mas El Banús
R-123/2014 de 24 de novembre: Aprovació de certificació d'obres núm. 1 de les obres d'arranjament del carrer Montseny i millora dels serveis existents
R-124/2014 de 25 de novembre: Inscripció al padró municipal d'habitants
R-125/2014 de 25 de novembre: Aprovació de modificació del pressupost 3/2014, per majors ingressos
R-126/2014 de 12 de desembre: Autorització per a la realització de trobada de fisioterapeutes equins al Centre Cívic
R-127/2014 de 12 de desembre: Aprovació de cessió d'ús temporal de l'espai de la Sala Polivalent a l'equip femení de triatló del CN Vic - ETB
R-128/2014 de 12 de desembre: Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra SUBSTITUCIÓ XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE DEL SECTOR 2 EN EL MUNICIPI DE TAVÈRNOLES
R-129/2014 de 12 de desembre: Aprovació de factures corresponents al mes de novembre, aprovació del pagament i reconeixement d'ingressos
R-130/2014 de 18 de desembre: Aprovació de conveni de col•laboració a subscriure entre el Consell Comarcal d'Osona i diversos ajuntaments pel projecte de servei tècnic compartit en matèria de Joventut
R-131/2014 de 18 de desembre: Convocatòria de Ple Ordinari pel dia 29 de desembre de 2014

R-132/2014 de 22 de desembre: Modificació de la convocatòria del Ple Ordinari del dia 29 de desembre de 2014

R-133/2014 de 29 de desembre: Inscripció al Padró Municipal d'Habitants
R-134/2014 de 29 de desembre: Llicència urbanística 23/2014, per a la realització d'obres consistents en canviar rajoles i terres de la cuina al Restaurant Fussimanya
R-135/2014 de 29 de desembre: Incoació d'expedient per a la clausura d'activitat per manca de títol habilitant a la Rectoria
R-136/2014 de 29 de desembre: Contractació de les obres de millora i manteniment de camins (del Rocall, el Pendís i la Font de Foquers)
R-137/2014 de 29 de desembre: Aprovació de modificació del pressupost 5/2014, per majors ingresos
R-138/2014 de 29 de desembre: Aprovació de modificació del pressupost 5bis/2014, per majors ingressos
R-139/2014 de 29 de desembre: Aprovació de modificació del pressupost 6/2014, per majors ingressos
R-140/2014 de 29 de desembre: Contractació dels serveis de seguretat i salut en el treball
R-141/2014 de 29 de desembre: Sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona, Catàleg de serveis 2015
R-142/2014 de 29 de desembre: Contractació de les obres d'adequació de la zona verda de El Roquet
R-143/2014 de 29 de desembre: Contractació de les obres de reasfaltat de carrers al nucli urbà
R-144/2014 de 29 de desembre: Contractació de les obres de reforma i reparació de l'església de Sant Esteve de Tavèrnoles
R-145/2014 de 29 de desembre: Aprovació de factures i reconeixement d'ingressos corresponents al mes de desembre de 2014

Darrera actualització: 3.01.2024 | 10:25