Resolucions Alcaldia 2018

 • 1/2018: Delegació al Consell Comarcal d’Osona per sol·licitar subvenció ACA
 • 2/2018: Aprovació caducitat expedient llicència d’obres núm. 22/2017
 • 3/2018: Cessió de local
 • 4/2018: Llicència urbanística 29/2017
 • 5/2018: Cessió de material
 • 6/2018: Atorgament targeta aparcament minusvalia
 • 7/2018: Cessió de material
 • 8/2018: Cessió de local
 • 9/2018: Cessió de local
 • 10/2018: Aprovació reconeixement triennis personal laboral
 • 11/2018: Aprovació sol·licitud subvenció ACA
 • 12/2018: Aprovació sol·licitud subvenció ACA
 • 13/2018: Cessió de local
 • 14/2018: Convocatòria ple ordinari gener
 • 15/2018: Autorització pas Ter Bike Experience
 • 16/2018: Cessió de local
 • 17/2018: Aprovació caducitat expedient llicència urbanística 22/2017
 • 18/2018: Delegació regidoria Promoció Econòmica a Regina Sala
 • 19/2018: Autorització acampada
 • 20/2018: Cessió de local
 • 21/2018: Cessió de local
 • 22/2018: Autorització filmació
 • 23/2018: Aprovació ingressos i despeses de gener
 • 24/2018: Aprovació informe rompuda
 • 25/2018: Llicència urbanística 27/2017
 • 26/2018: Adjudicació contracte d’obres Camí del Verdaguer
 • 27/2018: Cessió de local
 • 28/2018: Cessió de material
 • 29/2018: Cessió de local
 • 30/2018: Aprovació liquidació del pressupost 2017
 • 31/2018: Aprovació informe tècnic llicència d’obres
 • 32/2018: Modificació pressupost 1/2018 per incorporació de romanents
 • 33/2018: Aprovació informe control establiments alimentaris
 • 34/2018: Aprovació ingressos i despeses febrer
 • 35/2018: Aprovació llicència d’activitats
 • 36/2018: Cessió de local
 • 37/2018: Cessió de local
 • 38/2018: Autorització pas caminada Roda de Ter
 • 39/2018: Aprovació liquidació cànon d’aigua
 • 40/2018: Inadmissió a tràmit de sol·licitud de responsabilitat patrimonial
 • 41/2018: Cessió camp de futbol
 • 42/2018: Acceptació subvenció Diputació de Barcelona
 • 43/2018: Llicència urbanística X2018000056
 • 44/2018: Llicència urbanística X2018000061
 • 45/2018: Aprovació informe ACA
 • 46/2018: Aprovació informe Diputació de Barcelona
 • 47/2018: Comissió de serveis per secretari/interventor
 • 48/2018: Canvi de nom activitat
 • 49/2018: Proposta de nomenament secretari/interventor
 • 50/2018: Cessió de material
 • 51/2018: Autorització de taller a Savassona
 • 52/2018: Autorització d’acampada a Savassona
 • 53/2018: Autorització de taller a Savassona
 • 54/2018: Cessió de material
 • 55/2018: Aprovació ingressos i despeses març
 • 56/2018: Cessió de local
 • 57/2018: Autorització activitats a Savassona i cessió camp de futbol
 • 58/2018: Cessió de material
 • 59/2018: Autorització activitat 4x4
 • 60/2018: Cessió de material
 • 61/2018: Llicència urbanística X2018000072
 • 62/2018: Llicència urbanística X2018000078
 • 63/2018: Emissió informe tècnic rompuda
 • 64/2018: Convocatòria ple ordinari 22-04-2018
 • 65/2018: Llicència urbanística X2018000035
 • 66/2018: Llicència urbanística X2018000085
 • 67/2018: Comissió de serveis per secretaria/intervenció
 • 68/2018: Ampliació llicència urbanística 25/2016
 • 69/2018: Aprovació constitució junta de compensació PAU 1 Fussimanya
 • 70/2018: Aprovació inicial memòria valorada per substitució enllumenat camp de futbol
 • 71/2018: Cessió camp de futbol
 • 72/2018: Cessió de local
 • 73/2018: Cessió de material
 • 74/2018: Formació del Compte General del 2017
 • 75/2018: Aprovació ingressos i despeses abril
 • 76/2018: Acceptació subvenció garantia de benestar social
 • 77/2018: Acceptació subvenció catàleg diputació 2018
 • 78/2018: Acceptació i delegació subvenció serveis socials
 • 79/2018: Llicència urbanística X20180000112
 • 80/2018: Llicència urbanística X2018000086
 • 81/2018: Cessió de local
 • 82/2018: Autorització caminada Verdaguer 2018
 • 83/2018: Inici expedient aprovació de l’inventari general de béns de l’Ajuntament
 • 84/2018: Cessió de material
 • 85/2018: Assabentat de casal d’estiu Can Món
 • 86/2018: Designació Delegat de Protecció de Dades
 • 87/2018: Aprovació ingressos i despeses maig
 • 88/2018: Cessió de local
 • 89/2018: Llicència urbanística X20180000111
 • 90/2018: Convocatòria subvencions arranjament de camins
 • 91/2018: Devolució aval obra col·lector El Roquet
 • 92/2018: Autorització filmació
 • 93/2018: Concessió targeta aparcament per a persones amb disminució
 • 94/2018: Cessió de material
 • 95/2018: Autorització de pas Triatló d’Osona
 • 96/2018: Llicència urbanística X20180000141
 • 97/2018: Llicència urbanística X20180000134
 • 98/2018: Llicència urbanística X20180000089
 • 99/2018: Llicència urbanística X20180000133
 • 100/2018: Cessió de local
 • 101/2018: Assabentat d’obertura Piscines El Roquet
 • 102/2018: Aprovació conveni entre Ajuntament de Tavèrnoles, Diputació de Barcelona i ADF Portal de Les Guilleries
 • 103/2018: Acceptació subvenció de suport integral al desenvolupament local
 • 104/2018: Autorització caminada i foguera al Salt de la Minyona
 • 105/2018: Aprovació modificació de pressupost 2/2018
 • 106/2018: Aprovació inicial projecte “Lavabo públic i primera fase vestidors”
 • 107/2018: Aprovació ingressos i depeses mes de juny
 • 108/2018: Autorització acampada
 • 109/2018: Convocatòria ple ordinari juliol
 • 110/2018: Acceptació de subvenció per suport delegat protecció de dades
 • 111/2018: Llicència urbanística X20180000128
 • 112/2018: Convocatòria ple ordinari juliol
 • 113/2018: Convocatòria ple ordinari juliol
 • 114/2018: Autorització de pas Esplai
 • 115/2018: Cessió de material
 • 116/2018: Canvi de titularitat nínxol
 • 117/2018: Acceptació subvenció ACA per impermeabilització dipòsit aigua
 • 118/2018: Cessió de local
 • 119/2018: Aprovació ingressos i depeses mes de juliol
 • 120/2018: Llicència urbanística X20180000171
 • 121/2018: Acceptació subvenció ACA per portada d’aigua a disseminats
 • 122/2018: Cessió de local
 • 123/2018: Canvi no substancial activitat
 • 124/2018: Cessió de material
 • 125/2018: Sol·licitud de subvenció a Diputació de Barcelona per portada d’aigua
 • 126/2018: Cessió de material
 • 127/2018: Contractació equipament multifunció
 • 128/2018: Devolució taxa de cementiri
 • 129/2018: Pròrroga conveni per recollida animals de companyia abandonats
 • 130/2018: Aprovació ingressos i depeses mes d’agost
 • 131/2018: Cessió de local
 • 132/2018: Cessió de local
 • 133/2018: Sol·licitud subvenció renovació GIA
 • 134/2018: Cessió de local
 • 135/2018: Cessió del camp de futbol
 • 136/2018: Ajut premis literaris Mª Àngels Viladomat
 • 137/2018: Canvi de titularitat nínxol
 • 138/2018: Llicència urbanística X20180000188
 • 139/2018: Cessió de material
 • 140/2018: Cessió de local
 • 141/2018: Cessió de local
 • 142/2018: Cessió de local
 • 143/2018: Aprovació ingressos i depeses mes de setembre
 • 144/2018: Llicència tinença gossos perillosos
 • 145/2018: Canvi de titularitat nínxol
 • 146/2018: Aprovació factura enllumenat camp de futbol
 • 147/2018: Informació pública llicència d’ús provisional X20180000150
 • 148/2018: Concessió subvenció pessebristes
 • 149/2018: Convocatòria ple d’octubre
 • 150/2018: Aprovació del calendari fiscal
 • 151/2018: Aprovació ingressos i depeses mes de d’octubre
 • 152/2018: Assabentat canvi no substancial activitat
 • 153/2018: Cessió camp de futbol
 • 154/2018: Subvenció Osona Contra El Càncer
 • 155/2018: Cessió de material
 • 156/2018: Subvenció Sant Tomàs
 • 157/2018: Llicència urbanística X2018000202
 • 158/2018: Llicència urbanística X2018000211
 • 159/2018: Llicència urbanística X2018000205
 • 161/2018: Cessió de material
 • 162/2018: Cessió de local
 • 163/2018: Inici expedient ordenança general de subvencions
 • 164/2018: Retirada competències delegació regidoria
 • 165/2018: Llicència urbanística X2018000216
 • 166/2018: Llicència urbanística X2018000209
 • 167/2018: Convocatòria ple extraordinari
 • 168/2018: Llicència urbanística X2018000224
 • 169/2018: Llicència urbanística X2018000217
 • 170/2018: Llicència urbanística X2018000203

                                                                                                                                                                                   

Darrera actualització: 3.01.2024 | 10:25