Resolucions Alcaldia 2021

 • 1/2021: Assabentat comunicació activitat equina
 • 2/2021: Assabentat comunicació activitat ramadera
 • 3/2021: Aprovació despeses mes de desembre
 • 4/2021: Renúncia de subvencions del catàleg de la Xarxa Local 2020 de la Diputació
 • 5/2021: Rectificació error en decret 4/2021
 • 6/2021: Aprovació conveni per servei bibliobús
 • 7/2021: Llicència urbanística X2020000216
 • 8/2021: Aprovació certificació núm. 5 de l’obra “Xarxa d’abastament d’aigua a disseminats”
 • 9/2021: Convocatòria ple extraordinari
 • 10/2021: Llicència urbanística X2020000226
 • 11/2021: Llicència urbanística X2020000237
 • 12/2021: Suspensió ple extraordinari
 • 13/2021: Convocatòria ple ordinari gener
 • 14/2021: Convocatòria ple extraordinari
 • 15/2021: Aprovació liquidació cànon empresa Cassa
 • 16/2021: Llicència urbanística X2020000269
 • 17/2021: Llicència urbanística X2020000170
 • 18/2021: Llicència urbanística X2021000020
 • 19/2021: Llicència urbanística X2020000279
 • 20/2021: Atorgament subvenció Institut Jaume Callís
 • 21/2021: Aprovació liquidació definitiva finançament “Xarxa d’abastament d’aigua a disseminats”
 • 22/2021: Conveni per la cessió d’una porció de terreny de la finca del Jutglar i connexió a clavegueram
 • 23/2021: Renúncia de subvenció del catàleg de la Xarxa Local 2020 de la Diputació
 • 24/2021: Acceptació de l’ajut del programa específic “Treball, Talent i Tecnologia”
 • 25/2021: Conveni de col·laboració amb l’Institut Les Margues en relació amb el projecte de servei comunitari
 • 26/2021: Aprovació despeses mes de gener
 • 27/2021: Aprovació modificació de dades de la fitxa carpeta subscriptor AOC
 • 28/2021: Aprovació sol·licitud subvenció  per millora d’equipaments culturals
 • 29/2021: Aprovació despeses mes de febrer
 • 30/2021: Aprovació sol·licituds convocatòria catàleg 2021 de la Diputació de Barcelona
 • 31/2021: Canvi titular nínxol funerari
 • 32/2021: Assabentat canvi no substancial activitat ramadera
 • 33/2021: Canvi de titular d’explotació cunícola
 • 34/2021: Aprovació del projecte executiu d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a l’edifici de l’ajuntament
 • 35/2021: Adjudicació del contracte mixt per a la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a l’edifici de l’ajuntament
 • 36/2021: Llicència urbanística X2021000009
 • 37/2021: Aprovació liquidació tributària per error de titular
 • 38/2021: Aprovació de liquidació del pressupost exercici 2020
 • 39/2021: Convocatòria ple extraordinari
 • 40/2021: Adjudicació del contracte mixt per a la substitució d’equip de climatització a l’edifici de l’ajuntament
 • 41/2021: Assabentat activitat ramadera i canvi de titular
 • 42/2021: Atorgament llicència primera ocupació
 • 43/2021: Llicència urbanística X2021000081
 • 44/2021: Aprovació despeses mes de març
 • 45/2021: Devolució fiança runes
 • 46/2021: Acceptació ajuts econòmics catàleg d’activitats
 • 47/2021: Autorització acampada
 • 48/2021: Aprovació sol·licitud subvenció ACA
 • 49/2021: Incoació expedient aprovació inventari general béns
 • 50/2021: Autorització ús magatzem municipal
 • 51/2021: Convocatòria ple municipal ordinari
 • 53/2021: Concessió dret funerari columbari
 • 54/2021: Canvi de titular d’explotació ramadera
 • 55/2021: Llicència urbanística X2021000103
 • 56/2021: Aprovació conveni de col·laboració amb associació El Tapís
 • 57/2021: Llicència urbanística X2021000119
 • 58/2021: Aprovació conveni de col·laboració amb el departament d’Interior
 • 59/2021: Aprovació despeses mes d’abril
 • 60/2021: Convocatòria concessió subvencions a les famílies (tractaments terapèutics)
 • 61/2021: Convocatòria concessió subvencions a les famílies (persones amb dependència)
 • 62/2021: Convocatòria concessió subvencions a les famílies (mobilitat joves)
 • 63/2021: Convocatòria concessió subvencions a les famílies (llibres, material escolar i sortides)
 • 64/2021: Llicència urbanística X2021000137
 • 65/2021: Llicència urbanística X2021000098
 • 66/2021: Formació del Compte General 2020
 • 67/2021: Convocatòria ple extraordinari
 • 68/2021: Autorització activitat UVIC-UCC
 • 69/2021: Llicència urbanística X2021000141
 • 70/2021: Cessió Centre Cívic
 • 71/2021: Modificació pressupostària 1/2021
 • 72/2021: Aprovació bases i convocatòria procés selecció
 • 73/2021: Llicència urbanística X2021000131
 • 74/2021: Adjudicació direcció d’obres adequació dipòsit Serrat de la Garriga
 • 75/2021: Cessió Centre Cívic
 • 76/2021: Convocatòria concessió subvencions per arranjament de camins
 • 77/2021: Autorització de pas ruta ciclista
 • 78/2021: Adjudicació direcció d’obres reurbanització carrers de l’entorn de l’Església
 • 79/2021: Autorització de pas ruta ciclista
 • 80/2021: Assabentat activitat ramadera
 • 81/2021: Acceptació subvenció per redacció pla local de joventut
 • 82/2021: Aprovació de despeses mes de maig
 • 83/2021: Aprovació admesos procés selecció pla d’ocupació
 • 84/2021: Convocatòria ple extraordinari
 • 85/2021: Acceptació ajut econòmic per millora equipaments culturals
 • 86/2021: Cessió de material
 • 87/2021: Rectificació adjudicació direcció d’obres reurbanització carrers de l’entorn de l’Església
 • 88/2021: Adjudicació contracte obres arranjament voral carretera Folgueroles
 • 89/2021: Aprovació factura obra instal·lació fotovoltaica edifici ajuntament
 • 90/2021: Assabentat inici activitat de casal d’estiu
 • 91/2021: Cessió camp de futbol
 • 92/2021: Atorgament subvenció Fundació St. Tomàs
 • 93/2021: Correcció adjudicació contracte obres arranjament voral carretera Folgueroles
 • 94/2021: Assabentat inici activitat de casal d’estiu
 • 95/2021: Contractació pla d’ocupació
 • 96/2021: Cessió Espai Cobert
 • 97/2021: Cessió Sala Polivalent
 • 98/2021: Modificació pressupostària 3/2021
 • 99/2021: Cessió Centre Cívic
 • 100/2021: Assabentat obertura Piscines El Nou Roquet
 • 101/2021: Llicència urbanística X2021000171
 • 102/2021: Llicència urbanística X2021000168
 • 103/2021: Llicència urbanística X2021000203
 • 104/2021: Cessió Espai Cobert
 • 105/2021: Cessió camp de futbol
 • 106/2021: Denegació acampada entorn Savassona
 • 107/2021: Cessió camp de futbol
 • 108/2021: Autorització activitat pla de Savassona
 • 109/2021: Aprovació de despeses mes de juny
 • 110/2021: Cessió camp de futbol
 • 111/2021: Autorització activitat pla de Savassona
 • 112/2021: Assabentat inici activitat de casal d’estiu
 • 113/2021: Devolució fiança llicència X2021000213
 • 114/2021: Convocatòria ple municipal
 • 115/2021: Cessió Centre Cívic
 • 116/2021: Aprovació de despeses mes de juliol
 • 117/2021: Llicència urbanística X2021000228
 • 118/2021: Acceptació subvenció equips e-gestió
 • 119/2021: Atorgament llicència primera ocupació
 • 120/2021: Canvi titular activitat
 • 121/2021: Devolució fiança llicència X2021000124
 • 122/2021: Activació Pla d’Actuació Municipal per risc d’incendi forestal
 • 123/2021: Cessió Espai Cobert
 • 124/2021: Aprovació de despeses mes d’agost
 • 125/2021: Renúncia subvenció Catàleg de Xarxa Local 2021
 • 126/2021: Autorització activitat pla de Savassona
 • 127/2021: Llicència urbanística X2021000217
 • 128/2021: Llicència urbanística X2021000230
 • 129/2021: Autorització activitat Fundació Jacint Verdaguer
 • 130/2021: Llicència urbanística X2021000222
 • 131/2021: Devolució fiança obres
 • 132/2021: Adhesió al programa de servei local de teleassistència de la Diputació de Barcelona
 • 133/2021: Llicència urbanística X2021000242
 • 134/2021: Cessió camp de futbol
 • 135/2021: Cessió camp de futbol
 • 136/2021: Resolució atorgament subvencions per arranjament de camins
 • 137/2021: Cessió Centre Cívic
 • 138/2021: Cessió Sala Polivalent
 • 139/2021: Autorització activitat pla de Savassona
 • 140/2021: Modificació de pressupost 4/2021
 • 141/2021: Sol·licitud de subvenció per Espai Natural
 • 142/2021: Contractació personal laboral, informador
 • 143/2021: Aprovació de despeses mes de setembre
 • 144/2021: Aprovació increment salari pla ocupació
 • 145/2021: Llicència urbanística X2021000238
 • 146/2021: Sol·licitud de subvenció mobilitat
 • 147/2021: Acceptació subvenció Diputació Barcelona
 • 148/2021: Aprovació pla de seguretat i salut obre reurbanització C. de l’Església
 • 149/2021: Convocatòria ple municipal
 • 150/2021: Cessió Espai Cobert
 • 151/2021: Cessió Centre Cívic
 • 152/2021: Liquidació taxa cessió camp de futbol
 • 153/2021: Llicència urbanística X2021000232
 • 154/2021: Aprovació de despeses mes d’octubre
 • 155/2021: Aprovació calendari fiscal 2022
 • 156/2021: Llicència urbanística X2021000256
 • 157/2021: Cessió de material
 • 158/2021: Cessió Centre Cívic
 • 159/2021: Aprovació certificació núm. 1 obra de reurbanització del C. de l’Església
 • 160/2021: Llicència urbanística X2021000279
 • 161/2021: Cessió Centre Cívic
 • 162/2021: Cessió Centre Cívic
 • 163/2021: Convocatòria ple municipal
 • 164/2021: Canvi titularitat nínxol
 • 165/2021: Atorgament subvencions dependència
 • 166/2021: Atorgament subvencions terapèutics
 • 167/2021: : Atorgament subvencions mobilitat
 • 168/2021: : Atorgament subvencions escolaritat
 • 169/2021: Aprovació de despeses mes de novembre
 • 170/2021: Cessió de material
 • 171/2021: Autorització de pas marxa cicloturista
 • 172/2021: Llicència urbanística X2021000301
 • 173/2021: Convocatòria ple extraordinari urgent
 • 174/2021: Adhesió a convocatòria ajuts Consorci d’Osona de Serveis Socials
 • 175/2021: Cessió de local
 • 176/2021: Aprovació certificació núm. 2 obres Dipòsit Serrat de La Garriga
 • 177/2021: Atorgament subvenció directa associació pessebristes de Tavèrnoles
 • 178/2021: Aprovació de despeses mes de desembre
 • 179/2021: Aprovació de despeses mes de desembre
Darrera actualització: 3.01.2024 | 10:25