Subvenció per a l'arranjament de camins d'ús públic 2021

Convocatòria de subvenció destinada a l'arranjament de camins rurals d'ús públic amb una partida pressupostària de 5.000 €. El termini de presentació de les sol·licituds serà de dos mesos des de la publicació de la present convocatòria
al BOP de Barcelona i a la Base de Dades Nacional de Subvencions. L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà pels següents conceptes el percentatge indicat i haurà de ser tan sols per una de les dues línies:
- Línia 1: Adquisició de material per l’estesa: 75%
- Línia 2: Arranjament global de camí: adquisició de material, treballs d’estesa, compactació o altres complementaris: 50%

Darrera actualització: 20.05.2021 | 11:14